Input:

R 30/1965 (tr.); Porušování domovní svobody Garance

č. 30/1965 Sb. rozh. tr.
Ustanovením § 238 tr. zák. o trestnom čine narušovania domovej slobody je chránený užívateľ bytu proti komukoľvek.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. februára 1965 10 Tz 7/65.)
Právoplatným rozsudkom krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3 To 216/64 z 9. septembra 1964 bol zrušený rozsudok okresného súdu v Poprade sp. zn. 8 T 2/64 z 29. mája 1964 a obvinený M. bol podľa § 226 písm. b) tr. por. slobodený spod obžaloby pre trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 tr. zák.
Tento rozsudok bol k sťažnosti pre porušenie zákona zrušený, ďalej bol zrušený rozsudok okresného súdu v Poprade sp. zn. 8 T 2/64 z 29. mája 1964 a okresnému súdu v Poprade bolo nariadené, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom okresného súdu v Poprade sp. zn. 8 T 2/64 z 29. mája 1964 bol obv. M. uznaný vinným trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 tr. zák. na tom skutkovom základe, že 26. 7. 1963 a 27. 7. 1963 v skorých ranných hodinách vnikol do bytu svojej matky R. v P., zbúral komín až do základov, vybúral rámy dvier a okien, vytrhal podlahu a poškodil elektrické vedenie a vyhrážal R., že ju zabije, čím jej znemožnil tento byt užívať. Za to bol odsúdený podľa § 238 ods. 1 tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov nepodmienečne.
Na odvolanie obvineného krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 3 To 216/64 z 9. septembra 1964 uvedený rozsudok podľa § 258 ods. 1 písm. d) tr. por. zrušil a podľa § 259 ods. 3 tr. por. vo veci sám rozhodol tak, že podľa § 226 písm. b) tr. por. obvineného spod obžaloby pre uvedený trestný čin oslobodil.
Proti právoplatnému rozsudku podal generálny prokurátor v neprospech obvineného v lehote podľa § 272 tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytýkal, že krajský súd oprel svoje rozhodnutie len o také skutočnosti, ktoré boli pre posúdenie viny nielen značne kusé, ale aj nerozhodné a naproti tomu nijako neprihliadol na okolnosti, ktoré boli