Input:

30/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 30/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu
ze dne 4. února 1964
o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství a ministerstvo spotřebního průmyslu stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s krajskými národními výbory podle § 2 odstavce 3 a § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:
§ 1
Všeobecná ustanovení
Sběrné suroviny a průmyslový textilní odpad jsou nezbytnou součástí domácí surovinové základny. Značné hodnoty, které představují, vyžadují využívat plně jejich zdrojů a vyhledávat zdroje nové, zabezpečovat řádné hospodaření se shromážděnými sběrnými surovinami, jejich třídění a ochranu před znehodnocením, popřípadě uchovávat jejich dočasné přebytky. Ochrana sběrných surovin, jejich shromažďování a odevzdávání k dalšímu využití je povinností všech hospodářských, společenských a jiných organizací i občanů. Národní výbory organizují lidový sběr surovin, vedou občany k tomu, aby sběrné suroviny z domácností odevzdávali do sběru a sledují ve svých obvodech, jak organizace plní své povinnosti podle této vyhlášky.
ČÁST I
Sběrné suroviny
§ 2
Pojem
(1)  Sběrnými surovinami jsou:
a)  sběrový papír (výrobní odpad, starý papír a použité výrobky z papíru) mimo papír pergamenový, brusný, papír s kovovou fólií, s textilem nebo umělou hmotou, papír impregnovaný, mastný, lakovaný a tvrzený, bituminovaný, střešní lepenku a další nezpracovatelný papír;1)
b)  sběrový textil, včetně sběrového textilu vyřazovaného ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra, sběrová juta, nové odstřižky, nitě a odpady ve vločce s výjimkou průmyslového odpadu uvedeného v § 7; kilogramové zbytky nových jutařských tkanin (jutových, polojutových, kombinovaných, papírových, koudelových a ostatních); všechny druhy upotřebených nebo nevyužitých tkaných pytlů a žoků i částečně rozpáraných, pokud dodavatel nepožaduje jejich vrácení; zaolejované čisticí a upotřebené lešticí hadry a čisticí bavlna (tyto druhy nesmí být vzájemně pomíchány); upotřebené zbytky sisálového a konopného samovazačového motouzu.2) Sběrnými surovinami však nejsou suroviny uvedené pod písmenem b), jsou-li ztrouchnivělé, ohořelé, shnilé, zplesnivělé a podobně, různě napuštěné škodlivými barvami nebo chemikáliemi, silně impregnované, spojené s těžko oddělitelným materiálem, jako jsou kovové příměsi, s vetkávanou nebo vplétanou pryží (lastex), dále hadice s pryžovou vložkou, tkané hnací řemeny, kožešnické odstřižky, textilie ze skleněných, kovových a azbestových vláken, opotřebované plstěné lešticí kotouče a tvrdé technické lisované plsti, kokosové koberce a jiné zatím nezužitkované textilní odpady a výrobky;
c)  upotřebené televizní baňky (obrazovky), které je možno