Input:

č. 30/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 30/1963 Sb. rozh. tr.
U pachatelů trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu, kteří ve výrazné míře podléhají nadměrnému požívání alkoholu a u nichž jsou tyto sklony chorobné povahy, musí orgány činné v trestním řízení zjišťovat předpoklady pro ochranné léčení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 29. listopadu 1962 - 2 To 14/63)
Obžalovaný se pod vlivem alkoholu za použití násilí (vyražením dveří) dostal do bytu své bývalé manželky a uvnitř pak příslušníkům domácnosti vyhrožoval. Toto zjištění učinil okresní soud základem svého rozsudku, jímž obžalovaného uznal vinným trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák., a jímž mu uložil trest šesti měsíců odnětí svobody nepodmíněně.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. zrušil ve výroku o trestu a věc podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil soudu prvého stupně, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí okresního soudu způsobem, jaký předepisuje ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř. Shledal, že prvý soud otázku viny vyřešil ve shodě s výsledky řízení, které, pokud se týče podstaty jednání pachatele, vyzněly jednoznačně. Také právní posouzení případu odpovídá zákonu.
Ohledně výroku o trestu rozsudku soudu prvého stupně třeba říci, že důvody, jež vedly soud k postihu obžalovaného ve formě ztráty osobní svobody, nejsou podružné a malicherné. Obžalovaný byl již třikráte stíhán před soudem a projevuje silný sklon k alkoholu. Přesto se však odvolací soud domnívá, že zatím nebyly objasněny všechny skutečnosti, jež třeba pokládat za důležité pro rozhodnutí o trestu a případně i o opatření