Input:

30/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), platné do 31.12.1971 Archiv

č. 30/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), platné do 31.12.1971
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. června 1958,
kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci
(účetní zásady)
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence:
DÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Neustálým rozvojem socialistických výrobních sil a výrobních vztahů a rozšiřováním účasti pracujících na řízení hospodářství zvyšují se úkoly a význam účetní evidence. Účetní evidence je významným nástrojem v rukou pracujících pro zabezpečování neustálého rozvoje a zdokonalování výroby, zvyšování její efektivnosti, prohlubování socialistických vztahů ve výrobě a rozdělování a zvyšování účasti pracujících na řízení a kontrole hospodářských procesů. Správně organizovaná účetní evidence napomáhá zvyšovat a účinně využívat vlastní zdroje podniků a upevňovat jednotu zájmů jednotlivců a podniků se zájmy rozvoje celé společnosti.
(2)  K plnění svých úkolů organizuje se účetní evidence jako obor národohospodářské evidence jednotně podle zásad stanovených tímto nařízením.
§ 2
Tímto nařízením se řídí:
a)  organizace, které se při své činnosti řídí zásadami podnikového chozrasčotu (hospodářské organizace);
b)  organizace, které jsou veškerými příjmy a výdaji zapojeny na státní rozpočet (rozpočtové organizace);
c)  organizace, které jsou na státní rozpočet zapojeny pouze finančními vztahy (rozpočtové zvláštní organizace);
d)  společenské organizace, jejichž hospodaření je součástí státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo které dostávají příspěvky ze státního rozpočtu a jsou povinny prokázat jejich použití nebo připustit jeho kontrolu, jakož i účelová zařízení těchto organizací; ministerstvo financí určí přiměřeně k podmínkám a k povaze činnosti těchto organizací, v jakém rozsahu se na ně toto nařízení vztahuje;
e)  další organizace, které budou určeny předpisy vydanými podle tohoto nařízení.
DÍL DRUHÝ
Úkoly a povinnost vedení účetní evidence. Její základní náležitosti
§ 3
(1)  Úkolem účetní evidence je vyjadřovat hospodářské procesy uzavřenou soustavou vzájemně spjatých hodnotových, popřípadě také naturálních ukazatelů. Účetní evidence musí přitom poskytovat podklady pro řízení jednotlivých podniků, ostatních organizací a jejich složek i národního hospodářství vcelku, pro sledování a kontrolu průběhu plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu a pro jejich sestavování.
(2)  Jako nástroj pro řízení a kontrolu v rukou řídících orgánů a všech pracujících musí účetní evidence zejména
a)  umožňovat aktivní ovlivňování rozvoje výrobních sil a efektivnosti národního hospodářství uplatňováním zásady hospodárnosti a odkrýváním nevyužitých rezerv a přispívat tak k uplatňování zásad podnikového i vnitropodnikového chozrasčotu,
b)  vytvářet podmínky pro stále širší účast pracujících při řízení a kontrole hospodářství, přispívat k prohlubování jejich socialistického uvědomění a k rozvoji socialistických metod práce,
c)  sloužit k ochraně socialistického vlastnictví a k zamezení