Input:

30/1956 Sb., Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů, platné do 31.8.1978 Archiv

č. 30/1956 Sb., Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů, platné do 31.8.1978
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 19. července 1956
o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1)  Při budování socialistické společnosti mají významné poslání školy a mimoškolní výchovná zařízení, neboť připravují naši mládež ideově i odborně k tomu, aby zvládla důležité úkoly socialistické výstavby. významné poslání školy a mimoškolních výchovných zařízení klade vysoké požadavky na kvalitu práce a na ideovou a odbornou úroveň učitelů a vychovatelů Důležitým předpokladem pro zlepšení práce škol a mimoškolních výchovných zařízení je hmotné zainteresování těchto pracovníků na neustálém zlepšování jejich práce a na nepřetržitém růstu jejich politické a odborné úrovně.
(2)  Platové poměry učitelů a vychovatelů se proto upravují v souladu se socialistickou zásadou odměny za práci podle její jakosti, množství a společenského významu tak, aby přispívaly k zvyšování jejich ideové vyspělosti a odborného vzdělání a tím ke stálému zvyšování úrovně socialistické školy a mimoškolních výchovných zařízení.
§ 2.
Rozsah platnosti.
(1)  Tato úprava se vztahuje:
a)  na učitele a ředitele škol všeobecně vzdělávacích a škol pro mládež vyžadující zvláštní péče,
b)  na učitele a ředitele výběrových škol odborných a škol pedagogických,
c)  na učitele, vychovatele a ředitele mateřských škol a na vychovatele a ředitele mimoškolních a výchovných zařízení.
(2)  Za učitele se podle tohoto zákonného opatření považují státní zaměstnanci, kteří obstarávají vyučování a výchovu na školách, za vychovatele státní zaměstnanci, kteří obstarávají výchovu v mimoškolních výchovných zařízeních.
§ 3.
Určování druhů a počtu pracovních míst a ustanovování na pracovní místa.
Podle obtížnosti, rozsahu a společenského významu úkolů obstarávaných učiteli a vychovateli se pro jednotlivé druhy škol a mimoškolních výchovných zařízení stanoví:
a)  jednotlivé druhy pracovních míst,
b)  předpoklady pro jejich zastávání,
c)  počty jednotlivých druhů pracovních míst podle organisační struktury a rozsahu jednotlivých škol a mimoškolních výchovných zařízení s přihlédnutím k počtu učitelů a vychovatelů potřebných k zastupování.
Pracovní příjmy.
§ 4.
Plat učitele a vychovatele.
(1)  Plat učitele nebo vychovatele se skládá ze základního platu, po případě též z diferenčního platu.
(2)  Výše základního platu se určuje podle druhu a rozsahu konané práce, odborné způsobilosti a délky pedagogické praxe.
(3)  Diferenční plat je možno přiznat za větší rozsah a obtížnost prací, vyplývající zejména z organisace školy nebo mimoškolního výchovného zařízení, z počtu žáků, z povahy výchovných a vyučovacích oborů a z pracovních podmínek školy nebo mimoškolních výchovných zařízení.
§ 5.
Plat ředitele a zástupce ředitele.
(1)  Ředitelům národních a mateřských škol a jim odpovídajících mimoškolních výchovných zařízení náleží plat učitele (vychovatele) a funkční přídavek za