Input:

R 30/1956; Garance

č. 30/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak nedala poisťovňa poistencovi kvalifikovanú upomienku podľa § 13 ods. 2 zák. č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve, pre neplatenie následného poistného, trvá poistný pomer ďalej a poisťovňa môže vymáhať poistné vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. decembra 1955, Cz 524/55.)
Štátna poisťovňa sa domáhala zaplatenia následného poistného z požiarneho poistenia, ktoré bolo splatné 1. septembra 1952 a 1. septembra 1953 v sume 115,60 Kčs. Žalovaný okrem iného namietal, že poistná zmluva zanikla dňom 1. septembra 1952, keďže poistné za rok 1952 bolo splatné najneskôr tohto dňa a poisťovňa do 3 mesiacov neuplatnila nárok na jeho zaplatenie.
Ludový súd v Topolčanoch vyhovel žalobe.
Krajský súd v Nitre zmenil rozsudok ľudového súdu a žalobu zamietol. V odôvodnení uviedol, že poisťovňa bolaxpovinná najneskôr do 31. decembra 1952 uplatniť na súde nárok na zaplatenie poistného splatného 1. septembra 1952, lebo v opačnom prípade poistný pomer zanikol, a to podľa § 13 ods. 3 zák. č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve, bez ohľadu na to, či žalovaný bol podľa § 13 ods. 2 tohto zákona upomenutý o zaplatenie následného poistného s upozornením na následky alebo nie. V dôsledku zániku poistného pomeru odpadá povinnosť žalovaného platiť poistné za r. 1952 a 1953.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom rozhodol, že rozsudkom Krajského súdu v Nitre bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa § 13 ods. 3 zák. č. 189/1950 Zb. zaniká poistný pomer, ak poistné nebolo zaplatené a poisťovňa neuplatní nárok na poistné v troch mesiacoch počítaných od posledného dňa lehôt uvedených v ods. 1 a 2.
Následného poistného, o ktoré tu ide, sa týka ustanovenie § 13 ods. 2 cit. zák., kde je reč o jedinej lehote, a to o dodatočnej lehote aspoň 1. mesiaca, ktorú má poisťovňa poskytnúť v