Input:

č. 30/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 30/1954 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 346 občanského zákoníka.
(Usnesení plena nejvyššího soudu z 2. února 1954, Pis 1/53.)
Z výsledků průzkumu soudních rozhodnutí prováděného nejvyšším soudem podle § 19 č. 3 zák. č. 66/1952 Sb. a ze sdělení ministerstva spravedlnosti ze dne 23. února 1953 a ze dne 16. dubna 1953 opírajících se o upozornění ministerstev zdravotnictví, zemědělství, pracovních sil, financí a vysokých škol, vyplývá, že soudům působí v praxi potíže ustanovení § 346 o. z., zejména pokud jde o otázku odpovědnosti za škody způsobené při výkonu péče zdravotní a veterinární, při provádění posudkové služby pro účely organisováného náboru pracovních sil, jakož i odpovědnosti vychovatelů za škody způsobené žákům nebo žáky osobám třetím.
Pochybnosti jsou vyvolávány zejména růzností v názorech o dosahu ustanovení § 346 o. z. a zvláště o obsahové náplni slov »v úředním výkonua.
Zatím co některé soudy dospěly k závěru, že stát odpovídá za činnost pracovníků léčebné péče, zaměstnaných ve státní nemocnici, a za škody při výkonu této péče, způsobené jimi ošetřovaným osobám, považují jiné soudy léčení ve státní nemocnici, tak i péči o žáky škol a výchoven za úřední výkon ve smyslu § 346 o. z., podle něhož je náhrada škody podmíněna vydáním zvláštního zákona.
Svolal proto předseda nejvyššího soudu podle § 27 odst 2 zák. č. 66/1952 Sb. a čl. 22 až 27 j. ř. nejvyššího soudu plenům nejvyššího soudu, aby v zájmu jednotnosti soudního rozhodování vydalo soudům směrnice pro správný výklad § 346 o. z. v otázkách výše uvedených.
Plenum nejvyššího soudu pak uvážilo toto:
Stát zvláštními předpisy upravuje společenské vztahy, organisuje hospodářský, státní, kulturní a společensko-politický život, chrání veřejný pořádek a státní bezpečnost, hájí práva a zákonné zájmy občanů, společenských a státních institucí a organisací. Tohoto cíle dosahuje činností zvláštních orgánů, které jsou v rámci příkazů jim udělených odpovědny za splnění těchto úkolů. Splnění těchto úkolů dosahují státní orgány tím, že vydávají příkazy, kterým se musí každý podrobit, a kromě toho tím, že provádějí různé úkony, ať již jsou tyto úkony upraveny právními předpisy či nikoliv. Někdy může některá činnost státního orgánu mít tu i onu povahu. Činnost státních orgánů ve všech těchto směrech je jejich úřední činností.
Úředním výkonem ve smyslu § 346 o. z. není však veškerá úřední činnost státních orgánů, nýbrž jen ta činnost, v níž státní orgány rozhodují a vydávají příkazy, kterým se musí každý podrobit. Jde tu zejména o činnost při vydávání správních aktů. V těchto případech jde o úřední výkon, jak jej má na mysli § 346 o. z. a v těchto případech se tedy bude odpovědnost za škodu řídit podle zvláštních zákonů.
Jde-li o případ, že určitý úkon státního orgánu vykazuje znaky úředního výkonu i jiné úřední činnosti, záleží na tom, kterou složkou tohoto úkonu byla škoda způsobena, zda porušením předpisů při rozhodování a při vydávání příkazů, kterým se každý musí podrobit nebo jinou úřední činností, ať již je upravena právními předpisy či nikoliv.
Úkony prováděné lékaři nebo zvěrolékaři při výkonu státní péče zdravotní a veterinární nejsou vždy úředním výkonem. Tyto orgány totiž vykonávají v