Input:

30/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 30/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce", platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. dubna 1951,
kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce”.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Aby se ocenily zásluhy o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti,
1.  zavádí se čestný titul „Hrdina práce”, s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny práce;
2.  zakládají se řády:
a)  „Řád Socialismu”,
b)  „Řád Republiky”,
c)  „Řád Práce”;
3.  zakládají se vyznamenání:
a)  „Za zásluhy o výstavbu”,
b)  „Za vynikající práci”,
c)  „Za statečnost”.
§ 2.
(1)  Čestný titul „Hrdina práce” uděluje president republiky na návrh vlády tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, nebo vědeckými objevy či technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.
(2)  Hrdinovi práce, jehož zevním označením je zlatá hvězda Hrdiny práce, propůjčí president republiky zároveň Řád Socialismu.
§ 3.
Řád Socialismu se propůjčuje za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v boji s reakcí nebo při obraně státu.
§ 4.
Řád Republiky se propůjčuje za mimořádné zásluhy o budování Československé republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu.
§ 5.
Řád Práce se propůjčuje za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.
§ 6.
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se propůjčuje osobám, které svou vynikající prací jsou předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo jsou vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívají k zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky.
§ 7.
Vyznamenání Za vynikající práci se propůjčuje osobám, které vynikající údernickou prací a trvalými mimořádnými výkony se staly vzorem v plnění pracovních úkolů a získaly další pracovníky k následování, nebo těm, kdo svou vynikající činností přispěli k rozvoji vědy, kultury nebo techniky.
§ 8.
Vyznamenání Za statečnost se propůjčuje těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost v zápase s rozvratníky a jinými nepřáteli státu nebo při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo za jiné vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy.
§ 9.
Podrobnosti o podmínkách udělení čestného