Input:

3/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón Garance

č. 3/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 124/2011 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, určení urbanistických a krajinných hodnot a nemovitostí, které jsou architektonicky nebo urbanisticky cennou stavbou nebo souborem staveb, historicky významnou stavbou, místem nebo souborem staveb, významnou dominantou, znakem historické kulturní krajiny a nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,“.
2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „výčet“ nahrazuje slovem „určení“ a slova „vyžádat si předem závazné stanovisko“ a slova „ , popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí“ se zrušují.
3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
4. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní: