Input:

3/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy Garance

č. 3/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2022 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny
o spolupráci v oblasti školství a vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny, dále jen „smluvní strany”
s cílem rozvíjet a prohlubovat vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy,
jsouce přesvědčeny, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace týkající se problematiky řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, jakož i otázek řízení a podpory výzkumu a vývoje, realizace společných projektů základního a aplikovaného výzkumu a vědecko-technického (experimentálního) vývoje.
Článek 2
Smluvní strany budou v rámci svých dostupných zdrojů a v souladu se svými platnými vnitrostátními právními předpisy podporovat a podněcovat:
a)  účast žáků a studentů v soutěžích, olympiádách a dalších akcích vědeckého a uměleckého charakteru,
b)  účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat spolupráci a navazování přímých kontaktů mezi vysokými školami a dalšími vzdělávacími a výzkumnými organizacemi v České republice a na Ukrajině v souladu s platnými právními předpisy států smluvních stran.
Článek 4
Smluvní strany budou v rámci svých možností a v souladu se svými platnými vnitrostátními právními předpisy podporovat a podněcovat vzájemnou spolupráci, jakož i přímou spolupráci orgánů a institucí v jejich působnosti odpovědných za plnění klíčových úkolů pro řízení vzdělávací soustavy, tvorbu strategií a koncepcí a příslušných k provádění hodnocení kvality vzdělávání, a kontroly a zabezpečení základních a středních škol.
Přímá spolupráce může být realizována prostřednictvím těchto aktivit:
a)  vzájemné výměny informací, konzultace a sdílení příkladů dobré praxe, metod, postupů a nástrojů,
b)  realizace společných projektů, seminářů, odborných školení, přednášek, konferencí atd.,
c)  vytváření a implementace programů a projektů zaměřených na zvýšení kvality řízení, kontroly, hodnocení a správy v oblasti vzdělávání,
d)  výměny odborníků z oblasti školství za účelem výměny zkušeností a projednání realizace