Input:

3/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Garance

č. 3/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2017 byl v souladu s článkem 6 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii1) přijat v Bruselu Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii2) .
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dne 16. května 2019 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

  
PROTOKOL,
kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

KANADA
na jedné straně a
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
CHORVATSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKO,
REPUBLIKA MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
jako strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“), a
EVROPSKÁ UNIE
na straně druhé,
S OHLEDEM NA přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013,
SE DOHODLY TAKTO:
  
Článek 1

Chorvatská republika je stranou dohody o letecké dopravě, kterou Kanada a Evropské společenství a jeho členské státy (1) podepsaly dne 17. prosince 2009 (dále jen „dohoda“).
  
Článek 2

Znění dohody v chorvatském jazyce (2) se stává platným za stejných podmínek jako ostatní jazyková znění.
  
Článek 3

Tento protokol podléhá schválení