3/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 3/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2016 byla v Kigali přijata změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1) .
Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 24. října 2017 listinu o přijetí této změny. Listina o přijetí byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Montrealského protokolu, dne 27. září 2018.
Na základě článku IV odst. 1 změny Montrealského protokolu vstoupila tato změna, s výjimkou uvedenou v odstavci 2 téhož článku, v platnost dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu
Článek I: Změna
Článek 1 odst. 4
V článku 1 odst. 4 protokolu se slova:
„v příloze C nebo příloze E“
nahrazují slovy:
„v příloze C, příloze E nebo příloze F“.
  
Článek 2 odst. 5
V článku 2 odst. 5 protokolu se slova:
„a článek 2 H“
nahrazují slovy:
„, článku 2 H a 2 J“.
  
Článek 2 odst. 8 písm. a), odst. 9 písm. a) a odst. 11
V článku 2 odst. 8 písm. a) a odstavci 11 protokolu se slova:
„články 2 A až 2 I“
nahrazují slovy:
„články 2 A až 2 J“.
V článku 2 odst. 8 protokolu na konci textu písmene a) doplňuje nová věta, která zní:
„Každá taková dohoda může být rozšířena tak, aby zahrnovala závazky týkající se spotřeby nebo výroby podle článku 2 J za předpokladu, že celková kombinovaná vypočtená úroveň spotřeby nebo výroby dotčených smluvních stran nepřekročí úrovně požadované článkem 2 J.“.
V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se na konci bodu i) vypouští slovo
„a“.
V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se dosavadní bod ii) označuje jako bod iii).
V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se za bod i) vkládá bod ii), který zní:
„je třeba provést úpravy hodnot potenciálu globálního oteplování uvedených ve skupině I v příloze A, příloze C a příloze F, a pokud ano, jaké úpravy, a“.
  
Článek 2 J
Za článek 2 I protokolu se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 2 J: Částečně fluorované uhlovodíky
1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2019 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně patnácti procent její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 1, vyjádřené v ekvivalentech CO2:
a) 2019 až 2023: 90 procent
b) 2024 až 2028: 60 procent
c) 2029 až 2033: 30 procent
d) 2034 až 2035: 20 procent
e) 2036 a dále: 15 procent

2. Bez ohledu na odst. 1 tohoto článku se smluvní strany mohou rozhodnout, že smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila
 
 Nahoru