Input:

R 3/1967; Výchova nezletilých dětí Garance

č. 3/1967 Sb. rozh.
Při posuzování změněných poměrů je nutno přihlížet ke všem okolnostem, které by mohly odůvodnit změnu výživného. Důvodem ke změně vyživovací povinnosti rodičů je jen taková změna okolností, za nichž bylo dosud výživné určeno, jež se výraznějším způsobem projeví v poměrech účastníků.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1966, 5 Cz 67/66.)
Usnesením krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 1963 bylo otci uloženo, aby od 1. 1. 1963 přispíval na výživu nezletilce částkou 400,- Kčs měsíčně. Krajský soud vycházel ze zjištění, že od poslední úpravy v roce 1954 se otcův čistý příjem zvýšil na 1978,- Kčs, že potřeby nezletilce se podstatně zvýšily, že otec nemá jiné vyživovací povinnosti, že jeho manželka je zaměstnána, zatím co matka nezletilce je v domácnosti, neboť pečuje o 4 nezletilé děti.
Okresní soud v Jihlavě k návrhu otce rozhodoval znovu usnesením ze dne 23. 7. 1963, jímž výživné snížil od 1. 4. 1963 na částku 370,- Kčs měsíčně s odůvodněním, že otcův čistý měsíční výdělek poklesl na částku 1707,- Kčs. Úvaha soudu o změně ve výdělkových poměrech otce neodpovídala obsahu spisu, neboť jeho průměrný čistý měsíční výdělek za měsíce leden až květen 1963 byl 1867,- Kčs, takže k výraznějšímu snížení výdělku otce nedošlo.
Rozsudkem ze dne 26. 11. 1964 snížil opět okresní soud v Jihlavě k návrhu otce výživné na částku 320,- Kčs měsíčně s účinností od 21. 8. 1964 s odůvodněním, že otci přibyla další vyživovací povinnost k dítěti narozenému z jeho nynějšího manželství; přitom soud neuvedl, z jakého průměrného měsíčního výdělku otce vycházel.
Okresní soud v Jihlavě konečně vydal k návrhu otce rozsudek ze dne 6. 4. 1965, jímž dále snížil výživné otce od 1. 4. 1965 na částku 280,- Kčs, přitom konstatoval, že manželka otce zůstala na bezplatné mateřské dovolené a že výdělek otce se od doby předchozí úpravy výživného podstatně nezměnil. O skutečnosti, že manželka otce zůstala v domácnosti, soud neprovedl žádný důkaz. Pokud jde o výdělkové poměry otce, vůbec se soud nezabýval zprávami organizace, u níž pracuje otec, z nichž vyplývalo, že výdělky otce se zvýšily. Za měsíc srpen až prosinec 1964 činil otcův průměrný čistý výdělek 2081,- Kčs měsíčně, přičemž bylo nutno přihlédnout k tomu, že od srpna 1964, kdy otci přibyla další vyživovací povinnost, měl