Input:

3/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, platné do 15.10.1968 Archiv

č. 3/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, platné do 15.10.1968
[zrušeno č. 137/1968 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 31. prosince 1964,
kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965
Ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, Státní komisí pro investiční výstavbu, Ústřední radou družstev a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 88 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
 
Velikost bytu
Výše státního příspěvku na 1 byt v Kčs
Užitková plocha bytu v m21)
Počet obytných místností nejméně
do 30
1
9 200
nad 30 do 44
1
12 200
nad 44 do 60
2
16 700
nad 60 do 70
2
20 400
nad 70 do 80
3
22 300
nad 80
3
24 700
Nejsou-li splněny oba ukazatele velikosti bytu stanovené pro přiznání příspěvku v určité výši, poskytne se příslušný nižší příspěvek.
(2) Vyžadují-li to zájmy řízení bytové politiky v kraji, mohou krajské národní výbory stanovit příspěvek v jiné výši nebo jej odstupňovat podle velikosti bytu jinak, než je uvedeno v odstavci 1, avšak jednotně pro celý kraj. Přitom úhrn příspěvků poskytnutých v kraji nesmí překročit částku, která by na družstevní bytovou výstavbu příslušela podle velikosti bytů a sazeb uvedených v odstavci 1.
(3) Krajské národní výbory mohou stanovit, že na rozptýlenou družstevní bytovou výstavbu prováděnou úplnou svépomocí2) nebo prováděnou ve venkovských obcích pro pracovníky v zemědělství a v lesním hospodářství3) se příspěvek poskytne ve výši odpovídající 30 % rozpočtového nákladu na výstavbu příslušného bytového objektu4) (včetně nákladu na projekt) po vyloučení takových