Input:

3/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 3/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, platné do 31.12.1967
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 16. ledna 1962
o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány a krajskými národními výbory podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Vysoce rozvinutý hospodářský a kulturní život v naší socialistické republice a splnění plánovaných úkolů v rozvoji průmyslu, stavebnictví a zemědělství vyžaduje, aby nákladní automobilová doprava plnila kvalitně, hospodárně a včas úkoly vyplývající pro ni ze státního plánu rozvoje národního hospodářství. Proto se v souladu s rozšířenou pravomocí a odpovědností národních výborů upravuje její řízení.
(2)  Na základě státního plánu rozvoje národního hospodářství řídí národní výbory nákladní automobilovou dopravu
přepravním plánem,
organizacemi pro vytěžování vozidel nákladní automobilové dopravy,
přepravními systémy a zvláštními přepravními úpravami.
Plánovaní přepravy v nákladní automobilové dopravě
§ 2
(1)  Plány přepravy musí zajistit nejúčelnější rozložení přepravy mezi jednotlivá odvětví dopravy, zejména mezi dopravu železniční a silniční, a v silniční dopravě mezi dopravu veřejnou a závodovou.
(2)  Přepravní plány nákladní automobilové dopravy se sestavují jako plány roční a měsíční; zajišťují úkoly vyplývající z ročních plánů rozvoje národního hospodářství co do objemu a povahy přepravy, času, místa a způsobu jejich provedení.
(3)  Roční přepravní plán obsahuje nároky na veřejnou nákladní automobilovou dopravu a údaje o objemu přepravy zajišťované závodovou dopravou; sestavují jej okresní a krajské národní výbory na podkladě údajů ročních plánů automobilové dopravy schválených podle metodických pokynů Státní plánovací komise. Do ročního přepravního plánu zahrnou národní výbory v souhrnu též objem nároků na přepravu těch přepravců, kteří návrhy ročních plánů automobilové dopravy podle metodických pokynů Státní plánovací komise nepředkládají.
(4)  Návrh měsíčního přepravního plánu obsahuje podrobně rozvedené nároky na veřejnou nákladní automobilovou dopravu a údaje o objemu přepravy zajišťované závodovou dopravou; sestavuje se na formulářích podle vzoru uvedeného v příloze 1 této vyhlášky.
(5)  Návrh měsíčního plánu předkládají organizace,
a)  jejichž nároky na veřejnou nákladní automobilovou dopravu převyšují 50 tun měsíčně,
b)  jejichž objem vlastní závodové dopravy převyšuje 50 tun měsíčně, jde-li o organizace, které jsou povinny sestavovat roční plán automobilové dopravy podle metodických pokynů Státní plánovací komise.
U organizací, které sestavují roční plány automobilové dopravy, vycházejí návrhy měsíčních přepravních plánů ze schválených objemů výkonů v ročních plánech.
(6)  U vyhrazených přeprav (§ 15 až 18) předkládá požadavky na přepravu organizace, kterou určí národní výbor ve vyhlášce o vyhrazení přepravy. Při svozu a rozvozu zboží ve styku se železnicí v místech, kde je zavedena