Input:

3/1959 Sb., Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky, platné do 28.2.1962 Archiv

č. 3/1959 Sb., Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky, platné do 28.2.1962
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. ledna 1959
o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Zřizuje se Státní výbor pro rozvoj techniky jako orgán vlády pro otázky technického rozvoje.
§ 2
Státní výbor pro rozvoj techniky pomáhá vládě zvyšovat technickou úroveň a efektivnost rozvoje národního hospodářství.
Státní výbor pro rozvoj techniky zejména
rozpracovává koncepce technického rozvoje, organizuje řešení komplexních technických otázek a vypracovává návrhy na realizaci významných objevů vědy a techniky nadresortního významu,
studuje dokumenty technického rozvoje, které resorty předkládají vládě, a posuzuje pro vládu resortní plány technického rozvoje z hlediska jejich hlavního zaměření a předkládá vládě návrhy k zabezpečení hospodárné dělby práce mezi resorty v oblasti rozvoje techniky,
z pověření vlády sleduje výsledky technického rozvoje v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, kontroluje plnění zásadních usnesení strany a vlády o technickém rozvoji,
ve spolupráci s Československou akademií věd řídí technickoekonomickou informační službu,
vyjadřuje se k hlavním směrům a plánům vědeckotechnických styků Republiky československé se zahraničím a kontroluje využívání výsledků na tomto úseku v jednotlivých odvětvích národního hospodářství,
určuje hlavní směry a úkoly v technické normalizaci a vynálezectví a organizuje péči o realizaci významných vynálezů a patentů,
pomáhá Revolučnímu odborovému hnutí a ministerstvům vytvářet předpoklady pro rozvíjení iniciativy pracujících při rozvoji nové techniky, především ve vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí a ve spolupráci s vědeckotechnickými společnostmi organizuje technickou propagaci.
§ 3
(1)  V čele Státního výboru pro rozvoj techniky je ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, který řídí činnost Státního výboru pro rozvoj techniky.
(2)  Náměstky ministra-předsedy Státního výboru pro rozvoj techniky a ostatní členy Státního výboru pro rozvoj techniky jmenuje vláda z význačných vědeckých, technických a hospodářských pracovníků.
(3)  Ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, jeho náměstkové a další členové