Input:

R 3/1959; Garance

č. 3/1959 Sb. rozh.
Záujem dieťaťa a spoločnosti na pokrokovej výchove dieťaťa vyžaduje, aby dieťa nebolo zverené do výchovného prostredia, ovplyvneného myslením, ktoré je v rozpore so socialistickými cielmi nášho štátu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. novembra 1958, Cz 540/58.)
Rodičia maloletých detí sú rozvedení právoplatným rozsudkom Ľudového súdu v Rim. Sobote z viny matky dieťaťa. Uznesením tohto súdu boli deti aj pre prípad rozvodu rodičov zverené do výchovy a výživy matky a otec bol uznaný povinným platiť na každé dieťa výživné.
Otec navrhol, aby deti boli zverené do výchovy a výživy jemu, nakoľko ich výchova u matky nie je správna.
Ľudový súd v Rim. Sobote rozhodol tak, že návrh otca na zverenie detí do výživy a výchovy bol zamietnutý.
Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozhodnutie súdu prvej stolice.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie
V konaní pred súdom prvej a druhej stolice otec opätovne upozorňoval na to, že matka nežije riadnym životom, že menovite strieda milencov, žije v spoločnej domácnosti postupne s rôznymi mužmi a nezaručuje správnu výchovu detí po stránke mravnej. Uvádzal tiež, že matka, ktorá bola zamestnaná mimo svojho bydliska, cestuje do miesta svojho bydliska len na nedeľu, takže výchova detí je zverená jej matke, ktorá ako členka sekty „Svedkovia Jehovovi“ výchovu detí v pokrokovom duchu znemožňuje.
Výchova dieťaťa v zmysle § 35 zák. o rod. práve, ktorú štát zveruje rodičom, musí uvedomele zaručovať čo najväčší rozvoj individuálnych schopností dieťaťa a súčasne využívať týchto schopností v prospech celej spoločnosti. Zákon uvádza na prvom mieste výchovu detí k práci ako k prameňu blahobytu našej spoločnosti. Zdôrazňuje takú výchovu, ktorá zaručuje, aby z dieťaťa vyrástol duševne aj telesne zdatný jedinec, pričom všetky zložky tejto výchovy musia byť riadené v súlade so socialistickými cielmi nášho štátu. Základy tejto výchovy dávajú rodičia dieťaťu pre celý život a preto len výchova v tomto duchu zahrnuje v sebe široký pojem splnenia vychovateľských povinností rodičov.
Tieto zásady musia byť uplatnené aj pri rozhodovaní o tom, komu z rodičov spolu nežijúcich majú byť deti zverené, poprípade pri rozhodovaní o tom, či má dôjsť k zmene doterajšieho výchovného prostriedku. Je zvlášť závažnou okolnosťou, že výchova maloletých detí rodičov je zverená v čase neprítomnosti matky detí jej matke, starej matke detí, o ktoré už zpráva býv. ÚOM uvádza, že je jehovistka. Je známe, a to dokonca aj z celého radu trestných konaní, že sekta „Svedkovia Jehovovi“ vedie svojich príslušníkov k naprostému odvráteniu od normálneho občianskeho života. Táto sekta propaguje veci, ktoré sú v rozpore so záujmami našej spoločnosti. Jej ústredné sídlo je v Brooklynu v USA a bolo o nej zistené, že pod rúškou šírenia náboženstva prevádza v skutočnosti činnosť namierenú proti základom nášho zriadenia. Nepriateľská činnosť sekty spočíva v tom, že jej členovia sú vedení zámerne