Input:

3/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění, ve znění účinném k 1.12.2002 Garance

č. 3/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění, ve znění účinném k 1.12.2002
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. února 1958
o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/2000 Sb.m.s.
(k 1.7.2000)
pozbývá platnosti ve vztahu mezi ČR a Chorvatskem; Vyhlášeno české znění Smlouvy.
130/2002 Sb.m.s.
(k 1.12.2002)
pozbývá platnosti ve vztahu mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií
Dne 22. května 1957 byla v Bělehradě sjednána Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
Národní shromáždění projevilo s Úmluvou souhlas dne 5. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 27. září 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. listopadu 1957.
Podle svého článku 36 Úmluva nabyla účinnosti dne 1. prosince 1957.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 3/1958 Sb.
o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
ÚMLUVA
MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATIVNÍ LIDOVOU REPUBLIKOU JUGOSLÁVIÍ O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ
Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslávie přejíce si upravit ve vzájemné spolupráci otázky sociálního pojištění a přesvědčeny, že takováto spolupráce bude sloužit posilování přátelských vztahů mezi oběma státy, rozhodly se sjednat Úmluvu o sociálním pojištění a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:
ČÁST PRVÁ
Základní ustanovení
Článek 1
Pro účely této Úmluvy znamenají výrazy:
a)  „sociální pojištění” - sociální pojištění, po případě sociální zabezpečení podle právních předpisů příslušné smluvní strany;
b)  „právní předpisy” - zákony a ostatní právní předpisy, které jsou uvedeny pro každou ze smluvních stran v článku 2 této Úmluvy;
c)  „zaměstnanci” - osoby v pracovním poměru a osoby jim na roveň postavené podle právních předpisů příslušné smluvní strany;
d)  „oprávněné osoby” - osoby, kterým jsou zabezpečeny nároky ze sociálního pojištění podle právních předpisů příslušné smluvní strany, na příklad zaměstnanci a osoby jim na roveň postavené, členové zemědělských a výrobních družstev, osoby samostatně hospodařící, poživatelé důchodů, jakož i rodinní příslušníci uvedených osob;
e)  „přímo oprávněné osoby” - osoby, které neodvozují svoje nároky ze sociálního pojištění jiné oprávněné osoby;
d)  „doby pojištění (zaměstnání)” - doby pojištění (zaměstnání) započitatelné podle právních předpisů příslušné smluvní strany pro nárok na dávku a její výměru, čítajíc v to doby dobrovolného pojištění, jakož i doby postavené na roveň dobám pojištění (zaměstnání);
e)  „věcné dávky z pojištění pro případ nemoci a mateřství” - veškeré věcné dávky z tohoto pojištění, včetně preventivní a léčebné péče.
Článek 2
(1) Při provádění této Úmluvy se bude používat právních předpisů, které upravují tato odvětví sociálního pojištění:
a)  pojištění pro případ nemoci a mateřství;
b)  pojištění (zabezpečení) pro případ invalidity, stáří a smrti, včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání (dále jen „důchodové pojištění”);
c)  přídavky na děti.
(2) Tato Úmluva se také vztahuje na