Input:

č. 3/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 3/1956 Sb. rozh. tr.
Keď obvinený vzhľadom na svoje znalosti alebo skúsenosti vedel, že výsledok v zákone uvedený nutne spôsobí, treba z toho usudzovať, že bol s výsledkom tým uzrozumený a teda na úmysel eventuálny.
Žiadosti prokurátora podľa § 175 ods. 1 tr. por. o doručenie rovnopisu vyhotovenia rozsudku bolo vyhovené, keď súd zaslal prokurátorovi spisy, v ktorých je rovnopis vyhotovenia rozsudku (§ 78 ods. 7 spr. por. pre súdy).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. septembra 1955, 2 Tz 136/55.)
Obvinený, vodič sanitného auta OÚNZ, okrem iného konania, hoci prejazdil zvereným mu sanitným autom vyše 18.000 km, ani raz nevyčistil olejový filter, ktorý treba vyčistiť alebo vymeniť, ak motorové vozidlo prejazdilo 3000 až 4000 km, aby sa tým zaistila riadne mazanie. Následok tohto opomenutia bol ten, že opotrebovaním súčiastok bola na aute spôsobená škoda 1200 Kčs.
Ľudový súd v Senici uznal obvineného okrem iného pre tento skutok vinným trestným činom poškodzovania majetku národného podľa § 245 ods. 2 tr. zák. V odôvodnení subjektívnej stránky ľudový súd uviedol, že obvinený ako vodič auta dobre vedel o tom, že po prejazdení 3000 až 4000 km má sa olejový filter vymeniť alebo vyčistiť, aby sa tým zabránilo predčasnému opotrebovaniu súčiastok, že teda vedel, že výsledok v zákone uvedený môže spôsobiť a že s ním bol uzrozumený.
Po hlavnom pojednávaní veci na ľudovom súde a po vyhlásení rozsudku žiadal okresný prokurátor, aby mu bol doručený rovnopis vyhotovenia rozsudku; ľudový súd rovnopis vyhotovenia rozsudku okresnému prokurátorovi osobitne nedoručil, avšak zaslal mu spisy, v ktorých bol rovnopis vyhotovenia rozsudku. Prokurátor v trojdňovej lehote po doručení spisov odvolanie nepodal.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu, pokiaľ ním bol obvinený uznaný vinným tiež trestným činom poškodzovania národného majetku podľa § 245 ods. 2 tr. zák., ako aj vo výroku o treste a ľudovému súdu uložil, aby v rozsahu zrušenia vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Proti rozsudku ľudového súdu – pokiaľ nxm bol obvinený uznaný vinným trestným činom poškodzovania národného majetku podľa § 245 ods. 2 tr. zák. – podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytýka, že ľudový súd nevykonal dostatočné zistenie o zavinení obvineného.
Predovšetkým treba uvážiť, či rozsudok ľudového súdu napadnutý sťažnosťou pre porušenie zákona, je právoplatný, keď ľudový súd nedoručil okresnému prokurátorovi osobitne rovnopis vyhotovenia rozsudku, hoci prokurátor podľa § 175 ods. 1 tr. por. po vyhlásení rozsudku na hlavnom pojednávaní o to žiadal. Ľudový súd, majúc sám pochybnosť o správnosti ním vyhláseného rozsudku (avšak celkom z iných dôvodov, než ktoré uplatňuje sťažnosť pre porušenie zákona) zaslal okresnému prokurátorovi spisy s prípisom, aby okresný prokurátor zariadil cestou Generálnej prokuratúry podáme prípadnej sťažnosti pre porušenie zákona. Tým, že ľudový súd zaslal okresnému prokurátorovi spisy, v ktorých bol rovnopis vyhotovenia rozsudku, treba mať za to, že žiadosti prokurátora podľa § 175 ods. 1 tr. por. o zaslanie rovnopisu vyhotovenia rozsudku bolo vyhovené, lebo