Input:

R 3/1956; Garance

č. 3/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Prevádzka mláťačky nie je prevádzkou zvlášť nebezpečnou v zmysle ustanovenia § 351 obč. zák.
Predpoklady nároku na náhradu škody utrpenej úrazom pri prevádzke mláťačky.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. septembra 1955, Cz 332/55.)
Žalobca pracoval 1. septembra 1952 pri mlátení obilia. Mlátenie vykonávala žalovaná strojná a traktorová stanica svojou mláťačkou poháňanou traktorom a žalobca pritom konal pomocnú prácu ako krmič. Jeho práca spočívala v tom, že rozviazané snopy obilia dával do bubna mláťačky. Pri dávaní výhrabkov obilia buben strhol žalobcovi pravú ruku a poškodil mu ju tak, že musela byť až do výšky ramena amputovaná. Žalobca sa domáha na žalovanej strojnej a traktorovej stanici náhrady škody.
Ľudový súd v Sobranciach žalobe vyhovel a uznal žalovanú stranu povinnou platiť žalobcovi počínajúc dňom 1. septembra 1952 doživotný peňažný dôchodok vo výške 800 Kčs mesačne; zastával názor, že prevádzka mláťačky poháňanej traktorom je prevádzkou zvlášť nebezpečnou, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 351 obč. zák., a určil nárok žalobcu na mesačný dôchodok so zreteľom na jeho predošlý zárobok.
Krajský súd v Prešove potvrdil tento rozsudok z tých istých dôvodov.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom oboch súdov bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Ustanovenie § 351 obč. zák., ktorého sa krajský súd vo svojom rozsudku dovoláva, obsahuje osobitnú úpravu pri prevádzke zvlášť nebezpečnej, že prevodzovateľ zodpovedá za škodu vyvolanú takým pôsobením zdroja zvýšeného nebezpečenstva, ktorým sa navonok prejavuje nebezpečnosť prevádzky, okrem ak škoda bola spôsobená neodvratiteľnou náhodou, ktorá nemá pôvod v prevádzke, alebo vlastným konaním poškodeného alebo neodvratiteľným konaním tretej osoby. Podľa tejto osobitnej úpravy sa ukladá prevodzovateľovi takého podniku povinnosť nahradiť škodu podľa zásady ručenia za výsledok (zodpovednosť objektívna), nezávisle na tom, či osoba zodpovedná škodu zavinila alebo nezavinila. Predpokladom tejto zodpovednosti je zvláštna nebezpečnosť prevádzky plynúca z nebezpečnosti používaných surovín, z nebezpečnosti výrobkov alebo z povahy výrobného procesu (napr. prevádzka, s ktorou je spojené neobyčajné nebezpečenstvo pre používanie riskantných technických alebo prírodných zariadení, prevádzka s jedmi, výbušninami a pod., najmä prevádzka podnikov