Input:

3/1955 Sb., Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu Garance

č. 3/1955 Sb., Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. ledna 1955
o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 č. 2 § 20 odst. 3 a - 21 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:
§ 1.
Změna podmínek pro další trvání podpor poskytnutých v rámci bytové péče o zemědělské dělníky.
(1) Státní podpory poskytnuté na stavby a na úpravy bytů podle vládních nařízení o bytové péči o zemědělské dělníky (vládni nařízení č. 196/1939 Sb. a č. 278/1940 Sb.) zůstávají v platnosti,
1. jestliže vlastníkem nebo uživatelem stavby, na niž byla podpora poskytnuta, je zemědělský podnik socialistického sektoru a užívá stavby k ubytování zaměstnanců nebo jiných trvalých pracovníků v zemědělství;
2. jestliže vlastník stavby splňuje některou z těchto podmínek:
a) je v trvalém pracovním poměru k zemědělskému podniku státního socialistického sektoru (státní statky, strojní a traktorové stanice, školní a výzkumné statky a pod.),
b) je členem jednotného zemědělského družstva,
c) je jednotlivě hospodařícím malým nebo středním rolníkem.
(2) Nejsou-li splněny podmínky odstavce 1, je vlastník /uživatel) povinen k náhradě části uděleného příspěvku, která připadá na zbytek doby 25 let, počínajíc rokem, v němž k tomuto stavu došlo. Při tom se počítají 4 % uděleného příspěvku za každý rok.
(3) Náhradu vyměří příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru. Tento odbor (správa) upustí od požadavku náhrady, jestliže vlastník, byv k tomu vyzván, nastoupí v dané lhůtě trvalé zaměstnání v zemědělství (odstavec 1 č. 2). Výši splátek a výši úroků z částek náhrady včas nezaplacených stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem místního hospodářství.
§ 2.
Zrušení stavebních příspěvků přiznaných podle předpisů o výstavbě měst a obcí na Slovensku. Poskytnutí příspěvku k zaplacení pohledávek z obnovy.
(1) Stavební příspěvky, přiznané podle § 19 nařízení sboru pověřenců č. 128/1945 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku, a dosud nevyplacené, se zrušují.
(2) Vlastníkům rodinných domků s jejichž obnovou bylo započato před 26. červencem 1950 a na něž byl přiznán , ale nebyl vyplacen stavební příspěvek uvedený v odstavci 1, může stát přispět podporou ve způsobě jednorázového příspěvku až do výše 5.000 ,- Kčs k zaplacení pohledávek socialistického sektoru z obnovy domku, vyžadují-li hospodářské a rodinné poměry stavebníka zvláštního zřetele a prokáže-li stavebník, že stavebního materiálu nabyl řádným způsobem.
(3) O poskytnutí příspěvku podle odstavce 2 rozhoduje příslušný odbor (správa) rady krajského národního výboru podle směrnic, jež vydá ministerstvo místního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3
Zastavení příspěvků podle zákonů o stavební obnově a státní podpoře na obytné stavby .Poskytnutí příspěvku na náklady spojené s placením anuit a domovní daně.
(1) Dnem 1. ledna 1954 se zastavuje vyplácení podpor ve způsobě státního příspěvku na obnovu bytového majetku podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., nebo na bytovou