Input:

R 3/1954 (tr.); Garance

č. 3/1954 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že jednání zakládající skutkovou podstatu trestného činu zčásti spadalo do doby před rozhodnutím presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii, není důvodem k prominutí části trestu uloženého za tento trestný čin.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. listopadu 1953, 1 Tz 88/53.)
Obviněný byl rozsudkem lidového soudu v Bruntále z 29. července 1953 uznán vinným trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil jednak tím, že jako soukromý hostinský v ří4nu 1952 při předávání svého hostince komunálním podnikům zatajil zásoby nejméně 133 1 lihovin a 100 1 piva v ceně 80.800 Kčs (starých peněz), které u sebe ukrýval a ke kterým pak v době před i po 4. květnu 1953 přikoupil dalších 15 1 rumu a 21 1 vína a nahromadil i nadměrné množství kuřiva, takže se dopustil nekalého jednání, které mohlo ohrozit plynulé zásobování předměty potřeby alespoň části obyvatelstva nějakého místa. Za to mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na šest měsíců a peněžitý trest 2 000 Kčs, v případě jeho nedobytnosti další odnětí svobody na. šest týdnů. Podle § 55 odst. 1 písm. b) tr. zák. prohlásil soud zabavené lihoviny a tabákové výrobky za propadlé ve prospěch státu.
Lidový soud v Bruntále na to usnesením z 19. srpna 1953 rozhodl, že byla obviněnému podle čl. II odst. 1 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii prominuta z trestu odnětí svobody uloženého mu jmenovaným rozsudkem téhož soudu část rovnající se čtyřem měsícům. Toto rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že převážná část trestné činnosti obviněného byla spáchána v době před cit. rozhodnutím presidenta republiky o amnestii. Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem a zrušil usnesení lidového soudu v Bruntále.
Z