Input:

č. 3/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 3/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Zákon č. 139/1947 Sb., o rozdelení pozostalostí s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy.
Vyjadrenie okresného združenia Jednotného sväzu roľníkov (už zaniklého) v smysle § 6 ods. 1 zákona nemožno nahradiť vyjadrením miestneho národného výboru, ale len vyjadrením pôdohospodárskeho referátu príslušného okresného národného výboru.
Spôsob uspokojenia ustupujúcich dedičov nemožno ponechať neskol še j osobitnej dohode dedičov; ak nedošlo pri prejednávaní dedičstva k dohode všetkých dedičov o prejímacej cene a výplate ustupujúcich dedičov, musí súd o nej rozhodnúť sám.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. októbra 1953, Cz .304/53.)
Dňa 21. januára 1950 zomrela bez zanechania závetu M. S. a 27. marca 1950 zomrel tiež bez zanechania závetu jej manžel Š. S.
Štátne notárstvo v Sabinove prejednalo pozostalosti po oboch poručiteľoch spoločne, keďže obaja majú tých istých zákonných dedičov. Poručitelia zanechali v svojom majetku predovšetkým roľnícky podnik so živým a mŕtvym inventárom. Štátne notárstvo v dôsledku toho prejednalo pozostalosti aj so zreteľom na ustanovenia dielu I zák. č. 139/1947 Sb. a uznesením z 11. marca 1952 ustanovilo za prejímateľa roľníckeho podniku najstaršieho syna poručiteľov J. S., keď sa predtým dedičia nevedeli dohodnúť o osobe prejímateľa.
Krajský súd v Prešove na sťažnosť ostatných dedičov doplnil konanie a zmenil uznesenie štátneho notárstva tak, že ustanovil za prejímateľa iného syna poručiteľov Š. S. Krajský súd oprel svoje rozhodnutie o vyjadrenie miestneho národného výboru, podľa ktorého pozemky poručiteľov najlepšie obrobí Š. S., ktorý pracoval ako výkonný roľník na týchto pozemkoch až do smrti rodičov. Štátne notárstvo v svojom ďalšom uznesení z 11. novembra 1952 určilo jednak, že na každého z deviatich dedičov pripadá 1/9 pozostalosti, jednak, že krajským súdom právoplatne určený prejímateľ Š. S. má ustupujúcich spoludedičov z ich dedičských podielov v roľníckom podniku po oboch poručiteľoch uspokojiť podľa osobitnej dohody.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu a uznesením štátneho notárstva bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa § 5 ods. 2 zák. č. 139/1947 Sb. súd môže sa odchýliť od smerníc pre ustanovenia prejímateľa roľníckeho podniku podľa odseku 1 tohto paragrafu, ak je to so zreteľom na osobné vlastnosti dedičov alebo okolnosti prípadu nevyhnutné, má však predtým vypočuť o tom príslušné okresné združenie Jednotného sväzu roľníkov. Zákonom nariadené vypočutie tohto okresného združenia po