Input:

299/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 299/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. listopadu 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb., nařízení vlády č. 10/2014 Sb. a nařízení vlády č. 173/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1; na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova „v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše“.
3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V § 1 odst. 2 písm. b) a § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4 se slovo „nezaměstnanosti“ nahrazuje slovy „nezaměstnaných osob“.
5. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2v územní oblasti; na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje v hlavním městě Praze.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Výše hmotné podpory“ nahrazují slovy „Hmotná podpora“ a za slovo „pobídek“ se vkládají slova „v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %,