Input:

299/2003 Sb., Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění účinném k 22.2.2018 Archiv

č. 299/2003 Sb., Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění účinném k 22.2.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 1. září 2003
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
356/2004 Sb.
(k 12.6.2004)
v § 1 mění písm. a) a b), v § 2 ruší písm. g) a h), v části druhé ruší hlavu XII, ruší přílohy č. 20 a 22
389/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
ruší hlavu IV části druhé
214/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
mění 9 novelizačních bodů
36/2007 Sb.
(k 1.3.2007)
ruší v části druhé hlavu V; mění § 140, § 141 a § 142
316/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 27, § 143 a přílohu č. 20
288/2008 Sb.
(k 3.9.2008)
ruší hlavy X a XI části druhé a přílohy č. 17 až 19
12/2010 Sb.
(k 1.3.2010)
mění; celkem 189 novelizačních bodů
161/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 31, § 34 odst. 1 písm. a) bod 4, § 35 odst. 2, § 37 odst. 1, v příloze č. 6 bod 17; vkládá nový § 33a
72/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
18/2018 Sb.
(k 22.2.2018)
ruší v části druhé hlavu XIII a mění přílohy
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6 odst. 9 písm. d) a e) a § 10 odst. 3 zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) upravuje
a)  obecná opatření ke zdolání a zabránění šíření nákaz zvířat,
b)  způsob a lhůty ohlašování nákaz,
c)  postup, hlediska pro zpracovávání a obsah pohotovostních plánů pro případy výskytu některých nebezpečných nákaz,
d)  pro které nákazy se vypracovávají programy ozdravování zvířat,
e)  veterinární podmínky a pravidla očkování zvířat,
f)  požadavky na národní referenční laboratoře,
g)  opatření ke zdolání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz,
h)  hlediska, podle nichž se postupuje při uznávání stád, hospodářství, oblastí nebo státu za prosté nákaz.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí pod pojmem
a)  zvíře - každé hospodářské zvíře a zvíře v zájmovém chovu toho druhu, který může být přímo postižen příslušnou nákazou, a každý volně žijící obratlovec, který by se mohl podílet na vzniku nebo šíření příslušné nákazy jako nositel nebo rezervoár jejího původce,
b)  primární ohnisko nákazy - hospodářství nebo jiné místo, kde jsou zvířata shromážděna a kde byl úředně potvrzen jeden nebo více případů výskytu nákazy, které nesouvisí z epizootologického hlediska s ohniskem nákazy, dříve zjištěným v téže oblasti, anebo s ohniskem nákazy, které je prvním výskytem uvedené nákazy v jiné oblasti,
c)  potvrzení nákazy - úřední zjištění výskytu nákazy, které je podloženo laboratorními výsledky, popřípadě jde-li o epizootii výsledkem klinického vyšetření nebo epizootologického šetření, a které je důvodem pro nařízení ochranných a zdolávacích opatření,
d)  vektor - každé zvíře patřící k obratlovcům nebo bezobratlým, které může mechanicky nebo biologicky přenášet a šířit původce příslušné nákazy,
e)  inkubační doba - časové období, které plyne od okamžiku, kdy zvíře přišlo do styku s původcem nákazy, do doby, kdy se objevily klinické příznaky této nákazy. Délka tohoto období je pro některé nákazy uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce,
f)  zvíře vnímavého druhu - jakékoli domácí nebo volně žijící zvíře, které může onemocnět určitou nákazou,
i)  odběr vzorků - odebírání vzorků ze zvířat a jejich prostředí nebo z produktů živočišného původu, zajišťující statisticky správné zastoupení prováděné za účelem stanovení diagnózy nemoci, příbuzenského vztahu, sledování zdraví, monitoringu výskytu mikrobiologických agens nebo určitých látek v živočišných produktech,
j)  vzorek - vzorek odebraný buď chovatelem, vlastníkem nebo osobou odpovědnou za hospodářství, podnik nebo zvířata, anebo jejich jménem k