Input:

298/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení Garance

č. 298/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 21. října 2019
o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
Ministerstvo vnitra sděluje, že podle § 4 odst. 4 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), vyhlašuje v příloze č. 1 seznam hraničních přechodů. Hraničním přechodem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně státních hranic prostor na mezinárodním letišti určený k překračování vnějších hranic.
V souladu s článkem 25 a následujícími nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), může členský stát, jenž je plně zapojen do schengenské spolupráce, dočasně znovu zavést ochranu svých vnitřních hranic. Za takové situace je možné (při splnění podmínek daných Schengenským hraničním kodexem) podle § 11 odst. 3 nebo § 12 odst. 3 zákona o ochraně státních hranic opatřením obecné povahy výjimečně stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze v místě a době v něm určených. Pro takový případ dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je nezbytné mít přehled o všech místech pro překračování vnitřních hranic. Z toho důvodu se v příloze č. 2 uvádí seznam přeshraničních propojení zřízených do doby plného zapojení České republiky do schengenského prostoru mezinárodními smlouvami o hraničních přechodech a dalších místech pro překračování státních hranic. V příloze č. 3 je pak uveden Seznam přeshraničních propojení vzniklých na základě dalších mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy, dohod přeshraničních regionů, na základě iniciativy příhraničních obcí po plném zapojení České republiky do schengenského prostoru a společných hraničních cest. Vždy však platí, že rozsah a doba trvání dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nesmí překročit míru, která je nezbytně nutná jako reakce na závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Konkrétní podoba dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se stanoví ve spolupráci s policií, jež podle § 14 zákona o ochraně státních hranic zajišťuje ochranu vnitřních hranic při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Zrušuje se sdělení Ministerstva vnitra č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení.
 
Ministr:
Hamáček v. r.
 
Příloha č. 1
Seznam hraničních přechodů
Mezinárodní letiště
I. Civilní
I.I. Veřejná
 
1
Brno/Tuřany
2
Karlovy Vary
3
Mnichovo Hradiště
4
Ostrava/Mošnov
5
Pardubice
6
Praha/Ruzyně
I.II. Neveřejná
 
1
Benešov
2
České Budějovice
3
Havlíčkův Brod
4
Hradec Králové
5
Chomutov
6
Kunovice
7
Praha/Letňany
8
Liberec
9
Plzeň/Líně
10
Přerov
11
Roudnice nad Labem
12
Vodochody
13
Vysoké Mýto
II. Vojenská
 
1
Čáslav
2
Kbely
3
Náměšť
Příloha č. 2
Seznam přeshraničních propojení vzniklých do doby plného zapojení České republiky do schengenského prostoru
Poznámka: Po plném zapojení České republiky do schengenského prostoru dne 21. prosince 2007 přestaly být aplikovány mezinárodní smlouvy o hraničních