296/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění účinném k 1.12.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 296/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. října 2007,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava uveřejněné v částce 9 z roku 2008
 
 
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší část třicátou sedmou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část devátou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část třetí
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část padesátou šestou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část dvacátou první
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší část stou druhou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části šestou, dvanáctou, dvacátou sedmou, třicátou čtvrtou, čtyřicátou čtvrtou a padesátou druhou
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtvrtou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část sedmdesátou osmou
229/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část stou čtvrtou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší část osmdesátou sedmou
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část devatenáctou
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část devadesátou sedmou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou třetí
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou třetí
134/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
ruší část stou první
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část třicátou
170/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
ruší části jedenáctou a osmdesátou šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. I
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
„g) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního zákona2a,


2aZákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb.“.
2. V § 11 odst. 2 se za slovo „dávat“ vkládá slovo „insolvenčnímu“.
3. V § 18 odst. 4 se za slova „není přípustné,“ vkládá slovo „insolvenční“.
4. V § 21 odst. 1 se slova „(dále jen „seznam“)“ zrušují.
5. V § 21 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
„(2) Náležitosti seznamu insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, jeho členění, vedení a podmínky zápisu do něj a vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis9a.
(3) Insolvenčním správcem se pro účely tohoto zákona rozumí i hostující insolvenční správce.


9aZákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.“.
6. V § 22 odst. 1 se za slovo „ustanovení“ vkládá slovo „insolvenčním“.
7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „seznamu“ vkládají slova „insolvenčních správců“.
8. V § 23 se slova „ ; uzavření této smlouvy je podmínkou pro zápis do seznamu podle § 21 odst. 1 a pro ustanovení insolvenčního správce podle § 22 odst. 2“ zrušují.
9. V § 24 odst. 2 se za slovo „funkci“ vkládá slovo „insolvenčního“.
10. V § 31 odst. 1 a § 32 odst. 1 se za slovo „slyšení“ vkládá slovo „insolvenčního“.
11. V § 37 odst. 4 se za slovo „byl“ vkládá slovo „insolvenční“.
12. V § 38 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
13. V § 47 odst. 2 se slovo „zástupce“ nahrazuje slovem „zastupitelství“.
14. V § 48 odst. 2 se slova „tohoto správce“ nahrazují slovy „insolvenčního správce“.
15. V § 58 odst. 2 písm. f) se slovo „uzávěrky“ nahrazuje slovem „závěrky“.
16. V § 62 odst. 1 se slovo „insolvenčních“ zrušuje.
17. V § 97 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
18. V § 102 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk1, nebo účastníkem vypořádacího systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu18,“.
19. V § 102 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
20. V § 107 odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „majetek“.
21. V § 107 odst. 3 se za slovo „kdy“ vkládá slovo „insolvenční“.
22. V §
 
 Nahoru