Input:

296/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 296/1991 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
529/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
doplňuje
105/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
pravidla 37, 38, 43, 55, 60, 61, 66, 70, 74 a 92
(k 29. 9.1992)
pravidla 10, 11 a 48
26/1994 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
10/1998 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, tisková oprava v prvním odstavci smlouvy
11/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
(k 1.1.1998)
Pravidlo 86
(k 1.1.1999)
pravidla 89bis a 89ter
340/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění, doplňuje (4.10 a Sazebník poplatků)
23/2002 Sb. m. s.
(k 1.1.2002)
nové znění Sazebníku poplatků
44/2002 Sb. m. s.
(k 1.4.2002)
mění; vyhlášeno anglické znění a český překlad změny článku 22 Smlouvy, změny pravidla 90bis Prováděcího předpisu ke Smlouvě a Rozhodnutí o vstupu v platnost a přechodných ustanovení.
20/2004 Sb.m.s
(k 1.1.2003)
mění Pravidlo 12, 22, 26, 28, 48 a 49
21/2004 Sb. m. s.
(k 1.1.2004)
mění Pravidla 4.1, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 12.3, 12.4, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16bis.1, 16bis.2, 17.1, 19.4, 24.2, 26.2bis, 27.1, 29.1, 32.1, 32.2, 36.1, 43bis.1, 44.1, 44bis.1, 44bis.2, 44bis.3, 44bis.4, 44ter.1, 47.1, 47.2, 47.4, 48.6, 49bis.1, 49bis.2, 51.1, 51bis.1, 52.1, 53.4, 53.7, 54bis.1, 56, 57.3, 57.6, 58bis.1, 59.3, 60.1, 60.2, 61.1, 61.2, 61.4, 62.1, 62bis.1, 63.1, 66.1bis, 66.2, 66.7, 69.1, 69.2, 70.15, 72.2.bis, 72.3, 73.2, 76.5, 76.6, 78.1, 78.2, 89bis.3, 90.2, 90.4, 90bis.5, 92bis.1, 93bis.1, 94.1 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
22/2004 Sb. m. s.
(k 1.1.2004)
mění Pravidla: 4.11, 16bis. 2, 17.2, 32.1, 43bis. 1, 44bis. 1, 53.2, 60.1, 61.1, 70.16, 80.5, 90.2, 90.5 a Sazebník poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
41/2005 Sb. m. s.
(k 1.4.2005)
mění, doplňuje Pravidla: 4, 13 ter, 16 bis, 23, 40, 43bis, 44, 53, 68, 69 a 76
36/2006 Sb. m. s.
(k 1.4.2006)
mění, doplňuje Pravidla
41/2008 Sb. m. s.
(k 1.4.2007)
mění Pravidla č. 2, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 26bis, 34, 36, 38, 43, 43bis, 48, 49ter, 51, 54bis, 55, 63, 64, 66, 70, 76, 82ter a 91
41/2008 Sb. m. s.
(k 1.7.2008)
mění Pravidla č. 4, 12bis, 16, 26bis, 29, 41 a Sazebník poplatků
88/2008 Sb. m. s.
(k 1.1.2009)
mění pravidla 45bis, 48, 90, 90bis Prováděcího předpisu
52/2009 Sb. m. s.
(k 1.7.2009)
mění pravidla 29, 46, 66 a 70 Prováděcího předpisu
53/2010 Sb. m. s.
(k 1.7.2010)
mění pravidlo 15, 16, 16bis, 19, 45bis, 46, 57, 66, 70, 96
60/2011 Sb. m. s.
(k 1.7.2011)
mění pravidla 12, 48, 49, 53, 55, 62, 66, 70 a 92 Prováděcího předpisu
63/2012 Sb. m. s.
(k 1.7.2012)
mění pravidla 17, 20, 34, 82 a 82quater Prováděcího předpisu
101/2012 Sb. m. s.
(k 1.1.2013)
mění pravidla 4, 51bis, 53 a 90bis Prováděcího předpisu
34/2014 Sb. m. s.
(k 1.7.2014)
mění pravidla 44ter, 66, 70 a 94 Prováděcího předpisu
37/2015 Sb. m. s.
(k 1.7.2015)
mění pravidla 49ter, 76 a 90 Prováděcího předpisu a sazebník poplatků
29/2016 Sb. m. s.
(k 1.7.2016)
mění pravidla 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 Prováděcího předpisu
34/2017 Sb. m. s.
(k 1.7.2017)
mění pravidla 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 Prováděcího předpisu
35/2017 Sb. m. s.
(k 1.7.2017)
mění pravidla 4, 23bis, 45bis a 51bis Prováděcího předpisu
27/2018 Sb. m. s.
(k 1.7.2018)
mění pravidla 4 a 41 Prováděcího předpisu a bod 5 Sazebníku poplatků
34/2019 Sb. m. s.
(k 1.7.2019)
mění pravidlo 69 Prováděcího předpisu
22/2020 Sb. m. s.
(k 1.7.2020)
mění pravidla 4, 12.1bis, 15, 16, 20, 26quater, 40bis, 48, 51bis, 55, 57, 71, 82ter, 82quater, 94 a 96 Prováděcího předpisu
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1970 byla ve Washingtonu přijata Smlouva o patentové spolupráci a Prováděcí předpis k ní.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, dne 20. března 1991.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 63 odst. 1 dnem 1. června 1978. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstupuje v platnost na základě svého článku 63 odst. 2 dnem 20. června 1991.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI
přijatá ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984

Smluvní státy
přejíce si přispět k pokroku vědy a techniky,
přejíce si zdokonalit právní ochranu vynálezů,
přejíce si zjednodušit a zhospodárnit získání ochrany pro vynálezy tam, kde je ochrana požadována ve více zemích,
přejíce si usnadnit a urychlit přístup veřejnosti k technickým informacím obsaženým v listinách popisujících nové vynálezy,
přejíce si podpořit a urychlit hospodářský pokrok rozvojových zemí přijetím opatření ke zvýšení účinnosti jejich národních nebo regionálních právních systémů pro ochranu vynálezů, poskytováním snadno přístupných informací a existenci technických řešení odpovídajících jejich specifickým potřebám a usnadněním přístupu ke stále vzrůstajícímu rozsahu moderní techniky, v přesvědčení, že spolupráce mezi národy podstatně usnadní dosažení těchto cílů,
uzavřely tuto smlouvu.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Zřízení Unie
(1) Státy, které jsou členy Smlouvy (dále jen „smluvní státy“), vytvářejí Unii pro spolupráci při podávání přihlášek na ochranu vynálezů, při provádění řešení k nim a při jejich průzkumu, jakož i pro poskytování speciálních technických služeb. Tato Unie se nazývá Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci.
(2) Žádné ustanovení Smlouvy nelze vykládat tak, že by to bylo na úkor práv podle ustanovení Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví občana země, která je členem této úmluvy, nebo toho, kdo má v takové zemi pobyt.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této Smlouvy a Prováděcího předpisu, pokud není výslovně uvedeno jinak:
(i) pojmem „přihláška“ se rozumí přihláška na ochranu vynálezu; všechny odkazy na „přihlášku“ se rozumějí odkazy na přihlášky o udělení patentu na vynález, autorského osvědčení na vynález, osvědčení na užitný vzor, užitného vzoru, dodatkového patentu nebo osvědčení, dodatkového autorského osvědčení na vynález a dodatkového osvědčení na užitný vzor;
(ii) odkazy na pojem „patent“ se rozumějí odkazy na patent na vynález, na autorské osvědčení na vynález, na osvědčení na užitný vzor, na užitný vzor, na dodatkový patent nebo osvědčení, na dodatkové autorské osvědčení na vynález a na dodatkové osvědčení na užitný vzor;
(iii) pojmem „národní patent“ se rozumí patent udělený národním úřadem;
(iv) pojmem „regionální patent“ se rozumí patent udělený národním nebo mezivládním orgánem oprávněným udělovat patenty s účinky ve více než jednom státě;
(v) pojmem „regionální přihláška“ se rozumí přihláška na regionální patent;
(vi) odkazy na „národní přihlášku“ se rozumějí odkazy na přihlášky o udělení národních patentů a regionálních patentů s výjimkou přihlášek podaných podle