292/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 292/2006 Sb.
[zrušeno č. 238/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2006,
kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 6 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) a c) zákona:
Čl. I
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb.
Požadavky na jakost vody umělých koupališť
A. Mikrobiologické požadavky
 
Ukazatel
Jednotka
Bazénová voda během provozu
Vysvětlivky
Escherichia coli
KTJ/100 ml
0
1
počet kolonií při 36°C
KTJ/ml
≤ 100
2, 3
Pseudomonas aeruginosa
KTJ/100 ml
0
4
Staphylococcus aureus
KTJ/100 ml
0
5
Legionella species
KTJ/ml
0
6, 7
B. Fyzikální a chemické požadavky
 
Ukazatel
Jednotka
Upravená voda před vstupem do bazénu
Bazénová voda během provozu
Vysvětlivky
průhlednost
 
 
nerušený průhled na celé dno
 
zákal
ZF
0,2
0,5
8
pH
 
6,5 - 7,6
6,5 - 7,6
9
chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn)
mg/l
absolutní hodnota nesmí překročit 3 mg/l
2 mg/l nad hodnotu plnící vody
10
amonné ionty
mg/l
 
0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody
 
dusičnany
mg/l
 
20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody
20
volný chlor
mg/l
taková hodnota, která by v bazénu zajišťovala potřebný obsah
0,3 - 0,6
11, 14
 
 
 
0,5 - 0,8
12, 14
 
 
 
0,7 - 1,0
13, 14
vázaný chlor
mg/l
co nejnižší, nesmí překročit 0,3 mg/l
15
ozon
mg/l
≤ 0,05
 
16
redox-potenciál
 
 
 
 
- v rozsahu pH 6,5 -7,3
mV
≥ 750 ±20
≥ 700 ± 20
17, 18, 19
- v rozsahu pH 7,3 - 7,6
 
≥ 770 ±20
≥ 720 ± 20
 
Vysvětlivky:
1. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 9308-1 - nebo metoda Colilert®-18/Quanti-Tray® (čísla patentů v USA: 5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne 21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997; 5.753.456 ze dne 19. května 1998).
2. Na přítoku do bazénu nesmí být hodnota vyšší než 20 KTJ/1 ml.
3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222.
4. Metoda stanovení podle ČSN EN 12780.
5. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6888-1, ale v bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.
6. Recirkulovaná voda na přítoku do bazénu musí splňovat hodnotu 0 KTJ/100 ml. Vyšetření na přítomnost legionel není potřeba provádět, jestliže teplota vody je trvale nižší než 23°C.
7. Metoda stanovení podle ČSN ISO 11731.
8. V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu.
9. V odůvodněných případech je možno připustit širší rozmezí pH, ne však vyšší než pH = 9,5 a nižší než pH = 6; rozmezí hodnot 6,5 - 7,6 je optimální pro efektivní působení dezinfekce. Pokud není prováděno měření pH automaticky kontinuálně, provádí se stanovení na místě při odběru vzorků.
10. Pokud je hodnota CHSK upravené vody nižší než hodnota vody plnící, považuje se za srovnávací hodnotu ukazatele v plnící vodě hodnota naměřená ve vodě
 
 Nahoru