Input:

291/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 291/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 3, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.”.
3. V § 2a se v nadpisu doplňují slova „a přímé podpory”.
4. V § 2a odst. 3 se slova „Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i” nahrazují slovy „Přímými podporami se rozumí”.
5. V § 2a odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 3a označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
6. V poznámce pod čarou č. 4 se doplňují slova „Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.”.
7. V § 2b se v nadpisu doplňují slova „a přímých podpor”.
8. V § 2b odst. 1 se za slova „společné organizace trhu” vkládají slova „a přímé podpory”.
9. V § 2b odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 4f označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
10. V § 2b odst. 2 se za slova „společných organizací trhu” vkládají slova „a přímých podpor”.
11. V § 2c se v nadpisu doplňují slova „a Program rozvoje venkova”.
12. V § 2c odst. 1 se za slova „Programem strukturální podpory” vkládají slova „a Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6(dále jen „Program rozvoje venkova”),”.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6 Nařízení