Input:

291/1948 Sb., Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 Garance

č. 291/1948 Sb., Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby v období od 1. ledna 1949 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1949, nejdéle však do 31. března 1949, zatímně vedla státní hospodářství podle státního rozpočtu připojeného k vládnímu návrhu rozpočtového zákona, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1949.
§ 2.
(1)  Po dobu zatímního vedení státního hospodářství mohou býti uskutečňovány jen výdaje na úkoly plynoucí ze zákona nebo založené na právních titulech a na úkoly, jež vyžaduje nerušený chod veřejné správy a státních podniků.
(2)  Investiční výdaje mohou býti v téže době uskutečňovány jen v rámci prováděcích plánů prvního pětiletého hospodářského plánu rozvoje Československé republiky (dále jen „prováděcí plány”).
(3)  Stavební investice a koupě nemovitostí státem prováděné nebo podporované mohou býti uskutečňovány jen po předchozím projednání po stránce odborné (technické a technickohospodářské s ministerstvem techniky, po případě s ministerstvem dopravy. Projednání s ministerstvem techniky není třeba, jde-li o stavební investice a koupě nemovitostí prováděné vojenskou správou nebo státními podniky Československá pošta nebo Státní lesy a statky.
(4)  Potřeba na investice svazků lidové správy bude uhrazována v téže době ze státních prostředků, pokud nestačí vlastní prostředky těchto svazků. Tyto investice mohou býti uskutečňovány jen podle prováděcích plánů. Svazky lidové správy nejsou oprávněny uzavírati zápůjčky na úhradu svých investic.
§ 3.
(1)  Poukazovací úřady sestavují a předkládají nadřízenému ústřednímu úřadu čtvrtletní výkazy předpokládaných výdajů a příjmů, rozdělené na jednotlivé měsíce.
(2)  Ústřední úřad proukoumá a upraví tyto výkazy a sestaví též výkaz o svých předpokládaných výdajích a příjmech. Po projednání s ministerstvem financí sestaví ústřední úřad úhrnný výkaz a zašle jej ministerstvu financí.
(3)  Poukazovací úřady sestavují obdobně výkazy o výsledcích hospodaření za uplynulé čtvrtletí a předkládají je nadřízenému ústřednímu úřadu, ministerstvu financí a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu.
(4)  Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně jednak pro fondy určené ministrem financí, jejichž rozpočty jsou připojeny k rozpočtům jednotlivých kapitol a pro účelové jmění podle předpisů o podpoře při včleňování do práce a pro fond rodinných přídavků, jednak pro státní podniky.