Input:

290/2008 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění účinném k 16.11.2014 Archiv

č. 290/2008 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění účinném k 16.11.2014
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2008
o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
59/2013 Sb.
(k 11.3.2013)
mění § 1, § 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 14 odst. 1, § 17 odst. 2, § 18, § 24 odst. 1 a 2, § 28 odst. 2 písm. d), § 40, § 46 odst. 1 a přílohu č. 3 a 6
134/2014 Sb.
(k 16.11.2014)
mění přílohu č. 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 3 písm. a) a c), § 5a odst. 4, § 6 odst. 11 písm. a), § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 22 odst. 2, § 34 odst. 5 písm. a), § 37 odst. 5 písm. a), § 51a odst. 3 a § 53 odst. 6 písm. b) a c) zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČICHY POCHÁZEJÍCÍ Z AKVAKULTURY A NA PRODUKTY AKVAKULTURY A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen „předpisy Evropské unie”) stanoví
a)  veterinární a hygienické požadavky na živočichy pocházející z akvakultury, na jejich chov a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, na jejich uvádění na trh a dovoz, jakož i na vypouštění volně žijících vodních živočichů do produkčních podniků akvakultury,
b)  veterinární a hygienické požadavky na produkty získané ze živočichů pocházejících z akvakultury a na zacházení s nimi, jakož i konkrétní požadavky na dovoz těchto produktů ze třetích zemí,
c)  opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  okrasné vodní živočichy chované v nekomerčních akváriích,
b)  volně žijící vodní živočichy sbírané nebo lovené pro jejich přímé zapojení do potravního řetězce,
c)  vodní živočichy ulovené za účelem výroby rybí moučky, rybího krmiva, rybího tuku nebo podobných produktů.
(3)  Ustanovení § 3 až 15 a § 38 až 42 se nepoužijí, jsou-li okrasní vodní živočichové drženi v obchodech se zvířaty určenými pro zájmové chovy, zahradních centrech, zahradních rybníčcích nebo komerčních akváriích, anebo v zařízeních velkoobchodníků, které
a)  nepřicházejí do přímého styku s povrchovými vodami v Evropské unii (dále jen „Unie”), nebo
b)  jsou vybaveny technologií čištění nebo zneškodňování odpadních vod, která snižuje nebezpečí rozšíření nákaz do vod uvedených v písmenu a) na odpovídající úroveň.
(4)  Touto vyhláškou nejsou dotčeny předpisy3) týkající se ochrany druhů nebo vysazování nepůvodních druhů.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  akvakulturou chov nebo držení vodních organizmů za použití postupů navržených pro zvýšení produkce těchto organizmů nad rámec přirozené kapacity