Input:

R 29/2021 (tr.); Porušení důležité povinnosti. Trestná činnost v dopravě. Usmrcení z nedbalosti Garance

č. 29/2021 Sb. rozh. tr.
Usmrcení z nedbalosti, Porušení důležité povinnosti, Trestná činnost v dopravě
§ 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku
Trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku může spáchat i řidič motorového vozidla, který v důsledku nedostatečného sledování silničního provozu a překročení nejvyšší povolené rychlosti narazil do jiného motorového vozidla stojícího v tomtéž jízdním pruhu a usmrtil jeho řidiče, který se v důsledku poruchy tohoto motorového vozidla pohyboval u něj. Trestní odpovědnost pachatele zde není vyloučena tím, že stojící motorové vozidlo nebylo řádně označeno jako překážka silničního provozu a že jeho řidič neměl na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu. Zcela bez významu je, že usmrcený řidič, který byl držitelem platného řidičského oprávnění, neměl potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 7 Tdo 46/2019, ECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.46.2019.1)
Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl dovolání obviněného P. F. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 31 To 254/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 2 T 9/2017.
I.
Rozhodnutí soudů nižších stupňů
1. Rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 2 T 9/2017, byl obviněný P. F. uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání 2 a 1/2 roku. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu po dobu 2 roků. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.
2. Obviněný se dopustil trestného činu tím, že na 16,095 km silnice č. I/35 v katastru obce XY kolem 13:25 hodiny dne 3. 12. 2015 jako řidič nákladního vozidla tov. zn. XY, reg. zn. XY, v rozporu s ustanoveními § 5 odst. 1 písm. b) a § 18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, nesledoval dostatečně situaci v provozu na pozemní komunikaci, neviděl tak poškozeného M. B., který však nebyl vybaven bezpečnostním oděvem s označením z retroreflexního materiálu a který stál u osobního vozidla tov. zn. XY, reg. zn. XY, které nebylo nijak označeno jako překážka provozu na pozemní komunikaci a které bylo odstaveno na mostě v připojovacím jízdním pruhu, a v nedovolené rychlosti 110 km/h do nich narazil; poškozený M. B. vlivem zranění vzápětí zemřel a v jeho automobilu sedící V. T. při tom utrpěla zranění s omezením v obvyklém způsobu života po dobu delší než 7 dnů.
3. Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 31 To 254/2018, zamítnuto jako nedůvodné podle § 256 tr. ř.
II.
Dovolání obviněného
4. Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podal obviněný P. F. dovolání, které opřel o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. S poukazem na popis skutku obviněný namítl, že okresní soud