Input:

29/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti Garance

č. 29/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. července 2020 byla v Dakaru podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 9. května 2021.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SENEGALSKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI VE VOJENSKÉ OBLASTI
PREAMBULE

Vláda České republiky
a
vláda Senegalské republiky.
(dále samostatně jen „smluvní strana“ či společně „smluvní strany“).
přejíce si posílit přátelské vazby mezi oběma státy ve vojenské oblasti na základě principů rovnosti, vzájemného respektu, suverenity, nezávislosti a územní celistvosti obou států;
potvrzujíce svoji oddanost principům Charty Organizace Spojených národů;
uznávajíce potřebu respektovat mezinárodní závazky přijaté smluvními stranami;
se dohodly na následujícím:
ČLÁNEK 1
ÚČEL
Účelem této Dohody je stanovit principy spolupráce mezi smluvními stranami ve vojenské oblasti.
  
ČLÁNEK 2
DEFINICE
Pro účely této Dohody se těmito výrazy rozumí následující:
1. „personál“ označuje vojenský a civilní personál Ministerstva obrany České republiky či Ministerstva ozbrojených sil Senegalské republiky vyslaný na území státu druhé smluvní strany v rámci provádění této Dohody;
2. „vysílající smluvní strana“ označuje smluvní stranu, která v souladu s ustanoveními této Dohody vysílá personál, materiál a vybavení na území státu druhé smluvní strany;
3. „přijímající smluvní strana“ označuje smluvní stranu, která přijímá personál, materiál a vybavení pocházející ze státu vysílající smluvní strany.

  
ČLÁNEK 3
OBLASTI SPOLUPRÁCE
Smluvní strany předpokládají spolupráci ve vojenské oblasti zejména v následujících oblastech:
1. obranná politika a bezpečnost;
2. operace na udržení míru a humanitární mise;
3. vojenský průmysl, výzkum a technologie;
4. výcvik a vzdělávání;
5. vojenská historie, archivy a muzeologie:
6. boj proti terorismu;
7. ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním:
8. operace speciálních sil.
ČLÁNEK 4
FORMY SPOLUPRÁCE
Smluvní strany budou spolupráci ve vojenské oblasti realizovat především následujícími formami:
1. návštěvy delegací na vysoké úrovni;
2. výměna zkušeností a expertíz;
3. konference, pracovní skupiny či semináře;
4. vzdělávací a výcvikové činnosti;
5. výměny informací ohledně vojensky významných záležitostí.

  
ČLÁNEK 5
PROVÁDĚNÍ DOHODY A KONTROLA SPOLUPRÁCE
Orgány odpovědné za provádění spolupráce podle této Dohody (dále jen „odpovědné orgány“) jsou:
- na české straně - Ministerstvo obrany;
- na senegalské straně - Ministerstvo ozbrojených sil.
Podmínky a způsoby provádění této Dohody stanoví Smíšená vojenská komise složená ze členů určených odpovědnými orgány.
Smíšená vojenská komise je v souladu s ustanoveními této Dohody pověřena kontrolou, koordinací činností a hodnocením vojenské spolupráce mezi smluvními stranami.
Smíšená vojenská komise se