Input:

29/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 29/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. ledna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 451a zní:
„Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.
Evropsky významná lokalita Porta Bohemica
 
Kód lokality:
CZ0424141
Biogeografická oblast:
kontinentální
Rozloha lokality:
6113,3 ha
Kódy a názvy typů evropských stanovišť
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
* prioritní typ evropského stanoviště
  
Evropsky významné druhy
bobr evropský (Castor fiber)
losos obecný (Salmo salar)
  
Kraj
Ústecký kraj
  
Katastrální území
Babětín, Bláhov, Boletice nad Labem, Bořek u Děčína, Brna nad Labem, Březí u Malečova, Budov u Svádova, Církvice, Čeřeniště, České Kopisty, Český Bukov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dobkovice, Dolní Zálezly, Dubice nad Labem, Horní Zálezly, Hostovice u Ústí nad Labem, Hoštice nad Labem, Chrochvice, Chvalov, Kamýk u Litoměřic, Kojetice u Malečova, Krásné Březno, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Leština u Malého Března, Lhotka nad Labem, Libochovany, Litochovice nad Labem, Litoměřice, Loubí u