29/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 29/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2010 byly v Kampale přijaty změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese1) .
Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přijetí změn Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 15. ledna 2015, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 12. března 2015.
Změny vstoupily v platnost pro Českou republiku na základě článku 121 odst. 5 Statutu a oznámení generálního tajemníka Organizace spojených národů č. C.N.651.2010.TREATIES-82) dne 12. března 2016.
Anglické znění změn Statutu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese
1. čl. 5 odst. 2 Statutu se vypouští.
2. Za čl. 8 Statutu se vkládá následující text:

Článek 8 bis
Zločin agrese
1. Pro účely tohoto Statutu „zločin agrese“ znamená plánování, přípravu, zahájení nebo provedení útočného činu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce.
2. Pro účely odstavce 1 „útočný čin“ znamená použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů. Kterýkoliv z následujících činů, bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka, bude v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů 3314 (XXIX) ze dne 14. prosince 1974 považován za útočný čin:
(a) vpád nebo útok ozbrojených sil státu na území jiného státu nebo jakákoli vojenská okupace, byť i dočasná, jež je výsledkem takového vpádu nebo útoku, anebo jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly;
(b) bombardování ozbrojenými silami státu území jiného státu, nebo použití jakýchkoliv zbraní státem proti území jiného státu;
(c) blokáda přístavů nebo pobřeží státu ozbrojenými silami jiného státu;
(d) útok ozbrojených sil státu na pozemní, námořní nebo letecké síly anebo námořní a letecké flotily jiného státu;
(e) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území jiného státu se souhlasem přijímajícího státu, v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto souhlasu, anebo prodloužení jejich přítomnosti na takovém území po ukončení platnosti tohoto souhlasu;
(f) jednání státu, který dovolil, aby jeho území, jež dal k dispozici jinému státu, bylo tímto jiným státem použito ke spáchání útočného činu proti třetímu státu;
(g) vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených band, skupin, příslušníků nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají ozbrojenou sílu proti jinému státu v tak závažné míře, že se to rovná činům vypočteným výše nebo podstatné účasti státu na nich.

  
3. Za čl. 15 Statutu se vkládá následující text:

Článek 15 bis
Podmínky pro výkon jurisdikce nad zločinem agrese
(oznámení státu, proprio motu)
1. Soud může vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese v souladu s čl. 13 písm. a) a c)
 
 Nahoru