Input:

29/2016 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 29/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2016
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 8 odst. 1 písm. d); nové přechodné ustanovení
314/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 3, § 4, § 8 a přílohu; nové přechodné ustanovení
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 3, § 4, § 7, § 8, § 10, § 11 a přílohu; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 15a; nové přechodné ustanovení
566/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 8 odst. 4 písm. a) a v § 12 odst. 3; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ
LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ
A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.
§ 2
Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je tvořeno těmito podopatřeními:
a) zachování porostního typu hospodářského souboru a
b) ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.
§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
(1) Žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) (dále jen „žádost o zařazení“) se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání závazku (dále jen „závazek“).
(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) může být zařazen vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky, který se zaváže k provádění jednoho nebo více závazků podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to na ploše porostní skupiny o rozloze nejméně 0,04 ha2) .
(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku.
(4) Součástí žádosti o zařazení je
a) zákres zařazované plochy porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b) nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů umožňující dodržet závazek podle odstavce 1, není-li žadatelem vlastník, nebo spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů,
c) písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se zařazením do podopatření podle § 2, není-li žadatelem vlastník, nebo spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, a
d) potvrzení odborného lesního hospodáře o skutečnostech uvedených v § 4 na Fondem vydaném formuláři (dále jen „potvrzení odborného lesního hospodáře“).
(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do podopatření podle § 2, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.
(6) V období ode dne podání