Input:

R 29/1966; Náhrada škody. Služby Garance

č. 29/1966 Sb. rozh.
K uplatnění nároku podle § 237 o. z. je oprávněn občan, s nímž organizace uzavřela smlouvu o provedení služby, a to i v tom případě, když není vlastníkem věci organizací převzaté.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 12. 11. 1965, 8 Co 293/65.)
Okresní soud v Karlových Varech zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal náhrady škody za poškození obleku, který předal žalované organizaci k vyčištění.
Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu jednání.
Z odůvodnění:
Žalobce ve svém včas podaném odvolání, kterým napadl rozsudek okresního soudu, poukazoval na článek 7 směrnice ministerstva dopravy uveřejněné ve věstníku min. dopravy čís. 3/59, podle něhož zaměstnanci jsou povinni přidělené součástky udržovat v pořádku a čistotě. Z toho dovozoval, že byl povinen postarat se o vyčištění oděvu na svůj vlastní náklad a že tedy jedině on byl ve smluvním vztahu k žalovanému.
V posuzovaném případě jde o právo na náhradu škody, neboť žalobce po skutkové stránce k odůvodnění tohoto svého práva uváděl, že prošívaný zimní oblek, který odevzdal dne 16. 9. 1964 žalované organizaci k vyčištění, byl při vyzvednutí na několika místech poškozen. Okresní soud žalobu zamítl, když zjistil, že žalobce není vlastníkem pracovního oděvu, že tento mu byl přidělen jeho zaměstnavatelem ČSD - železničním stavitelstvím v Praze toliko k užívání v souvislosti s výkonem jeho práce u ČSD, a že žalobce se stane vlastníkem oděvu teprve po jeho dvouletém užívání. Okresní soud tu tedy vyslovil, že žalobce není a nemůže být z uvedeného důvodu subjektem práva z odpovědnosti za škodu, že tedy není k takové žalobě aktivně legitimován. S tímto názorem však odvolací soud nesouhlasí.
Podle ustanovení § 237 o. z., podle něhož je třeba uplatněné právo posuzovat,