Input:

R 29/1965 (tr.); Adhezní řízení. Loupež. Náhrada škody. Bolestné. Náhrada nákladů léčebné péče. Spoluzavinění poškozeného Garance

č. 29/1965 Sb. rozh. tr.
Trestní soud při rozhodování o povinnosti obviněného nahradit poškozenému škodu, způsobenou trestným činem, musí použít všech příslušných hmotně-právních předpisů občanského práva.
Při posuzování výše bolestného bude zpravidla nutné provést důkaz posudkem znalce-lékaře o skutečné, stavu věci odpovídající, výši bolestného.
Při rozhodování o povinnosti obviněného nahradit poškozenému bolestné je nutno přihlížet ke spoluzavinění poškozeného (§ 441 obč. zák.).
K rozhodnutí o uplatňovaném nároku na náhradu nákladů léčebné péče podle § 22 zák. č. 150/1961 Sb. příslušným okresní národní výbor a nikoli soud. (Nyní upraveno zákonem č. 33/1965 Sb.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. března 1965 - 7 Tz 11/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 19. srpna 1964, č.j. 2 T 116/64-26 byl obviněný E. I. podle § 228 odst. 1 tr. ř. uznán povinným nahradit poškozené Ž. K., nar. 6. 5. 1883, bolestné ve výši 3900,- Kčs a poškozený Okresní ústav národního zdraví v Novém Jičíně byl podle § 229 odst. 2 tr. ř. se svými nároky na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
Ke stížnosti pro porušení zákona byl uvedený rozsudek v celém výroku o náhradě škody zrušen a poškozená Ž.K. odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních a poškozený Okresní ústav národního zdraví v Novém Jičíně odkázán na řízení před okresním národním výborem.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 19. 8. 1964 č.j. 2 T 116/64-26 byl obviněný E. I. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. za to, že dne 30. 5. 1964 v Příboře-Klokočově, při neopatrné jízdě na motocyklu Jawa 250 zachytil občanku Ž. K., přecházející vozovku a způsobil jí vážná zranění, a to otřes mozku a zlomeninu lebky s dlouhou dobou léčení. Za to byl odsouzen k trestu 5 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu na zkušební dobu jednoho roku. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil soud obviněnému povinnost nahradit poškozené Ž. K. bolestné ve výši 3900,- Kčs, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozenou, jakož i OÚNZ v Novém Jičíně s dalšími nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Tento rozsudek stal se pravomocným u soudu I. stupně dne 28. 8. 1964.
Proti uvedenému rozsudku podal předseda Nejvyššího soudu ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona, v niž vytýká vady výroku o náhradě škody a navrhuje jejich nápravu postupem podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2, § 271 odst. 2 tr. ř.
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo a shledal, že stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Skutková zjištění okresního soudu, jakož i právní posouzení věci ve výroku o vině nevykazují vad. Stejně tak uložený trest je přiměřený, odpovídající všem rozhodným okolnostem.
Okresní soud však pochybil ve výroku o náhradě škody v tom, že uložil obviněnému povinnost nahradit poškozené Ž. K. na bolestném částku 3900,- Kčs. Okresní soud opíral se zde zřejmě o lékařském potvrzení a posudek