Input:

č. 29/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 29/1963 Sb. rozh. tr.
Ukládání nápravného opatření není vázáno na trest odnětí svobody a jeho výměru v konkrétním případě. Jestliže vzhledem k ustanovení § 28 tr. zák. a vzhledem k ustanovení zvláštní části trestního zákona je přípustné uložení trestu nápravného opatření, ať už jako trestu samostatného nebo trestu ukládaného vedle jiného trestu, pak při výměře a stanovení dalšího obsahu tohoto trestu je soud vázán pouze hledisky § 23, 31 a násl., a § 44 tr. zák. Proto nelze používat ustanovení o mimořádném snížení trestu odnětí svobody (§ 40 tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 23. ledna 1963 - 2 To 12/63)
Obžalovaná pokladní v prodejně Pramen zkracovala tržbu a postupně si za dobu asi devět měsíců přisvojovala částku nejméně 1500,- Kčs. Na podkladě tohoto zjištění byla obžalovaná uznána vinnou okresním soudem trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzena k trestu nápravného opatření na pět měsíců s vyslovením srážky 20 procent ze mzdy.
Krajský soud v Brně napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. d), e), odst. 2, § 259 odst. 3 tr. ř. zrušil ve výroku o trestu a obžalované podle § 132 odst. 1 tr. zák. za použití § 40, 43, 44 odst. 1 tr. zák. uložil trest nápravného opatření v trvání 5 (pěti) měsíců. Podle § 44 odst. 3 tr. zák. stanovil, že z odměny, náležející obžalované za práci připadá 20 procent státu.
Podle § 49 odst. 1 tr. zák. obžalované uložil trest zákazu činnosti ve funkci hmotně odpovědné pracovnice v socialistickém obchodě na dobu jednoho roku.
Z odůvodnění:
Z podnětu opravného prostředku prokurátora, který odporuje jen výroku o trestu napadeného rozsudku, přezkoumal odvolací soud postup ve věci dosud uplatněný a neshledal důvodu k nějakému opatření, pokud se týče výroku o vině. Zde okresní soud čerpal svá zjištění ze spolehlivých důkazů, mimo jiné i z kajícného doznání obžalované, skutek pachatelky byl i po právní stránce náležitě posouzen, takže řešení viny v napadeném rozsudku odpovídá stavu věcí i zákonu.
Okresní soud v souladu s hledisky ustanovení § 31 odst. 1 tr. zák. uložil obžalované trest nápravného opatření s přiléhavým určením jak časového rozsahu, tak i výše srážek ze mzdy. Pravdu má však odvolání