Input:

29/1961 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu Garance

č. 29/1961 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 15. února 1961,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu
Ministerstvo národní obrany v dohodě s dodavatelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen „zákon”):
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Tyto základní podmínky upravují závazkové vztahy mezi odběrateli a dodavateli při zajišťování úkolů vývoje vojenského materiálu, prováděného podle plánů technického rozvoje. Poddodávky upravují předpisy o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky.1)
(2)  Vývoj vojenského materiálu začíná zahájením prací na předběžném projektu podle schválených takticko-technických požadavků a končí vyhotovením dokumentace pro ověřovací sérii.
(3)  Na dodávku výrobků ověřovací série se vztahují základní podmínky dodávky výrobků pro ministerstvo národní obrany,2) ustanovení §§ 138 až 143 zákona se na dodávku výrobků ověřovací série vztahují.
(4)  Dodavatel je povinen smlouvu uzavřít podle těchto základních podmínek i v tom případě, kdy náklady nejsou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva národní obrany.
§ 2
Hospodářské smlouvy na vývoj vojenského materiálu
(1)  Hospodářské smlouvy na vývoj vojenského materiálu (dále jen „smlouvy”) musí být, pokud jde o čas a předmět plnění, v souladu se schváleným plánem technického rozvoje. Smlouvy obsahují:
a)  název úkolu s uvedením čísla jednacího s dodavatelem projednaných a ministerstvem národní obrany schválených takticko-technických požadavků,
b)  lhůtu předložení předběžného projektu odběrateli,
c)  lhůtu vyjádření odběratele k předběžnému projektu,
d)  lhůtu předložení konečného projektu odběrateli,
e)  lhůtu vyjádření odběratele ke konečnému projektu,
f)  lhůtu pro předložení zprávy o provedení podnikových zkoušek odběrateli,
g)  lhůtu pro vyjádření odběratele k výsledkům podnikových zkoušek,
h)  počet prototypů a lhůtu předání prototypů odpovídajících schválenému konečnému projektu odběrateli k provedení zkoušek kontrolních,
i)  lhůtu pro předání výpisu ze zprávy o výsledcích kontrolních zkoušek dodavateli,
j)  počet prototypů a lhůtu pro předání prototypů (nově vyrobených nebo po předchozích úpravách) odběrateli k provedení vojskových zkoušek,
k)  lhůtu pro předání hodnocení výsledků vojskových zkoušek dodavateli s rozsahem požadovaných úprav ve shodě s takticko-technickými požadavky,
l)  lhůtu pro provedení úprav po vojskových zkouškách dodavatelem,
m)  lhůtu pro vyjádření odběratele k provedeným úpravám,
n)  lhůtu pro vypracování dokumentace pro ověřovací sérii a lhůtu pro její schválení odběratelem,
o)  celkový náklad na vývoj a jeho rozdělení mezi jednotlivé vývojové etapy [písm. a), b), d), f), j), l) a n)] s údajem cenového limitu (předběžného) jednoho kusu (soupravy,