Input:

29/1960 Sb., Vyhláška, ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty -institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze, platné do 21.9.1961 Archiv

č. 29/1960 Sb., Vyhláška, ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty -institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze, platné do 21.9.1961
VYHLÁŠKA
ministra školství a kultury
ze dne 23. března 1960,
kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze
Ministr školství a kultury stanoví v dohodě s předsedou Státní plánovací komise podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., a k provedení vládního usnesení ze dne 9. prosince 1959 č. 1954:
ČÁST I
Obecná ustanovení
§ 1
Institut národohospodářského plánování (dále jen „institut”) je fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze.
§ 2
Činnost institutu řídí ministerstvo školství a kultury ve spolupráci se Státní plánovací komisí, zejména pokud jde o otázky organizace a obsahu studia jakož i přijímání posluchačů.
ČÁST II
Úkoly institutu
§ 3
Institut připravuje a školí vysoce kvalifikované odborníky pro řízení a plánování národního hospodářství, a to zejména pro:
a)  aparát Státní plánovací komise,
b)  ministerstva a ostatní ústřední orgány,
c)  krajské národní výbory, popř. též pro vedoucí funkce na okresních národních výborech,
d)  vědeckovýzkumné ústavy s ekonomickým zaměřením,
e)  úkoly zahraniční hospodářské a plánovací expertizy.
§ 4
(1)  K plnění svých úkolů institut organizuje zejména tyto formy studia:
a)  postgraduální jednoleté až dvouleté studium zásadně pro pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním (na přechodnou dobu též pro dřívější absolventy dlouhodobých kursů při vysokých školách ekonomického směru), zaměřené na rozšíření a doplnění poznatků v řízení a plánování národního hospodářství, popř. též na doplnění chybějících ekonomických znalostí;
b)  studium příslušných oborů ve vědecké aspirantuře.
(2)  Institut dále organizuje:
a)  tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s prospěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace „promovaného ekonoma”;
b)  krátkodobé účelové kursy a semináře se speciálním zaměřením podle aktuálních potřeb národního hospodářství pro vybrané pracovníky příslušných pracovních úseků praxe bez ohledu na jejich předchozí vzdělání;
c)  speciální jazykové studium zaměřené především na bezpečné ovládání národohospodářské terminologie.
§ 5
(1)  Institut se zabývá v úzké spolupráci s Výzkumným ústavem národohospodářského plánování i jinými vědeckými pracovišti vědeckovýzkumnou prací v rozsahu potřebném pro plnění úkolů institutu.
(2)  Institut pečuje o vydávání vědecké literatury a vysokoškolských učebnic z oboru řízení a plánování národního hospodářství.
§ 6
Institut se zabývá podle potřeb ministerstva školství a kultury otázkami obsahového a metodického usměrňování studia řízení a plánování národního hospodářství