Input:

29/1959 Sb., Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu Archiv

č. 29/1959 Sb., Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu
[zrušeno č. 161/2013 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. května 1959
o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 38 a § 39 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona):
§ 1
Stálý růst spotřeby pohonných látek a maziv vyžaduje plynulé přemísťování ropných surovin a pohonných látek ve značném rozsahu a na velké vzdálenosti. Tento úkol plní československé hospodářství výstavbou a provozem podzemních potrubí. Účelem tohoto nařízení je upravit jednotně a hospodárně právní vztahy mezi stavebníkem, popřípadě provozovatelem potrubí a vlastníky (uživateli) pozemků, které jsou výstavbou, popřípadě provozem potrubí dotčeny.
§ 2
(1) Na výstavbu a provoz podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu s provozním příslušenstvím (dále jen „potrubí“) se přiměřeně vztahují ustanovení §§ 22 až 26 (o oprávněních k cizím nemovitostem), § 27 (o vyvlastnění), § 28 (o náhradě škody), § 29 (o styku s komunikacemi, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními), § 30 (o ochranných pásmech) a §§ 31 a 34 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona) a § 14 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb.
(2) Působnost, která podle ustanovení uvedených v odstavci 1 přísluší při výstavbě a provozu energetických děl ministerstvu energetiky a vodního hospodářství, vykonává, jde-li o výstavbu a provoz potrubí, ministerstvo chemického průmyslu.
§ 3
Stavebník potrubí je povinen po schválení plánu stavby potrubí oznámit výkonnému orgánu příslušného místního národního výboru místo a čas plánovaných prací a pravděpodobný rozsah zásahů do práv vlastníků (uživatelů) pozemků, na kterých budou tyto práce prováděny. Výkonný orgán místního národního výboru vyrozumí vlastníky (uživatele) pozemků o tomto oznámení.
§ 4
Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit