Input:

R 29/1956 (tr.); Garance

č. 29/1956 Sb. rozh. tr.
Byl-li obviněný odsouzen k trestu dodatkovému vyměřenému k jinému dříve uloženému trestu, je pro otázku, zda uplynula doba podmiňující podle § 67 tr. zák. možnost zahlazení odsouzení, rozhodný úhrn (součet) obou trestů, t. j. trestu dodatkového a trestu, k němuž byl dodatkový trest uložen.
O zahlazení odsouzení nutno rozhodovat vždy podle §§ 67 a 68 tr. zák. z r. 1950, i když jde o tresty uložené podle trestních zákonů dříve platných.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 7. června 1955, 2 To 81/55.)
Lidový soud ve Vrchlabí zamítl žádost odsouzeného za zahlazení odsouzení, k němuž došlo rozsudkem okresního soudu v Mariánských Lázních z 8. září 1949, jímž byl odsouzenému uložen • trest deseti měsíců těžkého žaláře jako trest dodatkový (§ 265 tr. ř. z r. 1873) k trestu žaláře uloženému mu rozsudkem téhož soudu z 16. srpna 1949. Lidový soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že odsouzený nevedl po výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu v trvání deseti měsíců (který si spolu se započtenou L vazbou odpykal 10. listopadu 1949) nepřetržitě řádný život pracujícího člověka.
Krajský soud zamítl stížnost odsouzeného.
Z odůvodnění:
Odsouzený ve své stížnosti podané proti shora uvedenému usnesení uvádí, že posudek podaný kádrovým oddělením podnikového ředitelství podniku, kde byl odsouzený zaměstnán, neodpovídá pravdě, že naopak jako těžební mistr pracoval svědomitě, úspěšně zpracoval kalamitní těžbu, že ačkoliv měl značný počet brigádníků, ke všem se choval slušně, a vyslovuje názor, že nepříznivý kádrový posudek byl ovlivněn tím, že poukázal na rozkrádání národního majetku v podniku a kritisoval různé nešvary, k nimž v podniku docházelo.
Krajský soud vyslechl dožádaným soudem tehdejšího kádrového , referenta podnikového ředitelství zaměstnavatelského podniku a z jeho výpovědi zjistil, že tvrzení odsouzeného v jeho stížnosti je správné, že odsouzeny se jevil jako slušný a tichý člověk a že svoji práci vykonával dobře. Na základě tohoto doplněného zjištění možno dojít k závěru, že odsouzený od odpykání trestu uloženého mu rozsudkem okresního soudu v Mariánských Lázních ze dne 8. září 1949 vedl nepřetržitě řádný život pracujícího člověka.
Přesto nejsou dány podmínky pro zahlazení jeho odsouzení.
V daném případě nutno užít ustanovení § 67 tr. zák. z ř. 1950, i když se jedná vesměs o odsouzení podle zákonů platných před účinností nového trestního zákona,