Input:

29/1951 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) Garance

č. 29/1951 Sb., Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
ZÁKON
ze dne 22. března 1951,
kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Stanovení výše státního rozpočtu.
(1)  Státní rozpočet na rok 1951 tvoří
a)  rozpočet státní správy (skupina I.); její výdaje se stanoví částkou 114.451, 057.000 Kčs a příjmy jsou rozpočteny částkou 166.520, 133.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 52.069.076.000 Kčs:
b)  rozpočet státního dluhu (skupina II.): jeho výdaje se stanoví částkou 4.787,000.000 Kčs:
c)  rozpočet Ústřední národní pojišťovny (skupina III.) se schodkem v nemocenském a důchodovém pojištění 3.608, 629.000 Kčs;
d)  státní příděl Fondu znárodněného hospodářství (skupina IV.); stanoví se částkou 43.400.000.000 Kčs.
(2)  Po odečtení výdajů rozpočtu státního dluhu, schodku rozpočtu Ústřední národní pojišťovny a státního přídělu Fondu znárodněného hospodářství od přebytku rozpočtu státní správy vyplývá přebytek státního rozpočtu 273,447.000 Kčs.
(3)  Ve výdajích rozpočtů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c jsou obsaženy výdaje na investice, jež činí - kromě příspěvku 11.600,000.000 Kčs na investice Fondu bytového hospodářství - v rozpočtu státní správy 21.400,000.000 Kčs a v rozpočtu Ústřední národní pojišťovny 778.186.000 Kčs.
(4)  V Příloze k tomuto zákonu jsou uveřejněny celkové sestavy státního rozpočtu.
§ 2.
Zásada hospodárnosti.
Státní výdaje lze uskutečňovat jen na nutné potřeby. Tyto potřeby lze uspokojovat pouze v nezbytném rozsahu, účelně a hospodárně.
ČÁST DRUHÁ.
Použití rozpočetních úvěrů.
§ 3.
Použití úvěrů k určeným účelům a do určené výše.
Prostředků určených státním rozpočtem (dále jen „úvěry”) smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet; k úhradě jiných výdajů lze úvěrů použít jen, připouštějí-li tak ustanovení §§ 9 a 10.
§ 4.
Časové použití úvěrů.
Úvěrů může být použito pouze do konce roku 1951 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku. Výjimky stanoví vláda nařízením.
§ 5.
Použití investičních úvěrů.
Investičních úvěrů může být použito jen k úhradě investic zařazených na rok 1951 do prováděcích plánů jednotného hospodářského plánu, a to do prováděcích plánů jednotného hospodářského plánu, a to do výše částek stanovených těmito plány, jakož i k úhradě nedoplatků za práce a dodávky provedené v době od osvobození do konce roku 1950. Totéž platí obdobně i o příspěvcích na investice poskytovaných státní správou.
§ 6.
Použití úvěrů určených na výzkumnictví.
Úvěrů určených na výzkumnictví lze k úhradě příspěvků podle volné úvahy a k úhradě výdajů na úkoly neobsažené v prováděcím plánu výzkumu použít jen po předchozím projednání s ústředím výzkumu a technického rozvoje. Toto ustanovení neplatí pro výzkumnictví vojenské správy.
ČÁST TŘETÍ.
Změny rozpočetních úvěrů a překročení rozpočtu.
§ 7.
Vázání úvěrů určených v rozpočtech národních výborů
na úhradu úkolů, které