288/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.9.2012

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 288/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2011,
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 201/2012 Sb. k 1.9.2012)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. II
V § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11i zní:
„(3) V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu11i, je až do odvolání příslušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních
 
 Nahoru