287/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 287/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:
„a) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.
2. V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a) zní:
„a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.
3. V příloze č. 1 části I B bodě 1.16. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog a“.
4. V příloze č. 1 části I B bodech 1.16.1. a 1.16.2. písmeno a) zní:
„a) hematolog a transfuziolog,“.
5. V příloze č. 1 části I B bodě 1.17. písmeni a) se čárka za slovem „komunální“ nahrazuje slovem „nebo“.
6. V příloze č. 1 části I B nadpis bodu 1.34. zní:
„1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.
7. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.34. vkládá nový bod 1.35., který včetně nadpisu zní:
„1.35. Ortopedická protetika
a) ortopedický protetik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.35. až 1.52.2. se označují jako body 1.36. až 1.53.2.
8. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.43.2. vkládá nový bod 1.44., který včetně nadpisu zní:
„1.44. Psychosomatika
a) psychosomatik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako body 1.45. až 1.54.2.
9. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.48. vkládá nový bod 1.49., který včetně nadpisu zní:
„1.49. Spondylochirurgie
a) spondylochirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako body 1.50. až 1.55.2.
10. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.52. doplňuje nový bod 1.52.1., který včetně nadpisu zní:
„1.52.1. Onkourologie
a) onkourolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
11. V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu doplňují slova „ , vaskulární intervenční radiologie“.
12. V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:
„7 Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie“.
13. V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:
„a) radiolog,
 
 Nahoru