287/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění účinném k 25.8.2006, platné do 31.12.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 287/2002 Sb.
[zrušeno č. 361/2003 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 17. června 2002,
kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
472/2002 Sb.
(k 20.11.2002)
v § 4 odst. 1 vkládá bod 1 a v odst. 2 mění písm. d), mění § 6 odst. 5, § 17 odst. 1, § 28 odst. 1, § 30 odst. 1, § 58 odst. 4, § 59 odst. 2, přechodná ustanovení
226/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 38, § 43 a § 81,
vyhláška pozbývá platnost dnem 1.1.2005
414/2006 Sb.
(k 25.8.2006)
mění 17 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 4 odst. 5, § 13, § 15 odst. 3, § 16 odst. 2, § 19 odst. 3, § 20 odst. 3, § 26, § 45 odst. 2, § 46 odst. 3, § 52 odst. 3, § 53 odst. 4, § 55 odst. 2, § 58 odst. 2, § 64 odst. 5, § 66 odst. 3, § 68 odst. 3, § 95 odst. 2, § 99 odst. 3, § 121 a 138 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
VZNIK A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
(K § 4 odst. 5 zákona)
§ 1
Doklady pro přijímací řízení
(1) Státní občan České republiky, který se uchází o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky (dále jen „uchazeč“), předkládá funkcionáři, který je oprávněn jménem Policie České republiky jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru (dále jen „služební funkcionář“),1)
a) vyplněný tiskopis osobního dotazníku a životopis,
b) přehled o dosavadním průběhu praxe,
c) rodný nebo rodný a křestní list nebo jejich ověřené kopie,
d) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo jeho ověřenou kopii,
e) doklad osvědčující státní občanství,2)
f) vojenskou knížku, podléhá-li služební povinnosti podle zvláštního právního předpisu,3) nebo odvodní rozhodnutí, je-li odveden,
g) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců,
h) písemný souhlas s provedením šetření v evidencích Policie České republiky (dále jen „policie“).
(2) Uchazeč předloží na požádání služebního funkcionáře také pracovní posudek z předchozího zaměstnání nebo posudek o služební činnosti z předchozího služebního poměru anebo posudek o průběhu základní, popřípadě náhradní služby, jestliže byl vyhotoven, a doklady o splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy4) pro výkon funkce, do které má být při přijetí do služebního poměru ustanoven.
(3) Služební funkcionář si opatří k osobě uchazeče
a) výsledek šetření v evidencích policie,
b) informace policie, které se vztahují k jeho bezúhonnosti,
c) výsledek posouzení fyzické a duševní způsobilosti k výkonu služby odbornými orgány policie,
d) výsledek posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby,
e) výsledek šetření na omamné a psychotropní látky.
HLAVA II
JMENOVÁNÍ A POVYŠOVÁNÍ DO HODNOSTI
(K § 13 zákona)
Jmenování do hodnosti při přijetí do služebního poměru
§ 2
(1) Při přijetí příslušníka policie (dále jen „policista“), který dosáhl vysokoškolského vzdělání, do služebního poměru k policii (dále jen „služební poměr“) jej lze jmenovat do hodnosti poručíka nebo do hodnosti vyšší, jestliže po ukončení vysokoškolského vzdělání získaného absolvováním alespoň bakalářského studijního programu vykonával odbornou praxi, kterou uplatní ve funkci, do níž bude ustanoven. Policistu lze jmenovat nejvýše do hodnosti stanovené pro funkci, do níž je ustanovován.
(2) Doba odborné praxe pro jmenování do hodnosti činí
 
a)
1 rok
- pro poručíka,
b)
3 roky
- pro nadporučíka,
c)
6 let
- pro kapitána,
d)
10 let
- pro majora,
e)
15 let
- pro podplukovníka a
f)
21 let
- pro plukovníka.
 
 Nahoru