286/2007 Sb., Vyhláška o centrální evidenci dotací, ve znění účinném k 26.4.2011

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 286/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2007
o centrální evidenci dotací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2011 Sb.
(k 26.4.2011)
mění § 3 odst. 1
Ministerstvo financí stanoví podle § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení plní poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a dalších obdobných transferů1) poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen „účelově poskytnuté prostředky“).
§ 2
Obsah a rozsah údajů
(1) Údaje o příjemcích účelově poskytnutých prostředků zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v příloze č. 1.
(2) Údaje o účelově poskytnutých prostředcích zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v příloze č. 2.
§ 3
Evidence údajů
(1) Poskytovatel zaznamenává do centrální evidence dotací údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích v elektronické podobě do datových souborů prostřednictvím zabezpečené automatizované webové služby Generálního finančního ředitelství.
(2) Poskytovatel, který informace o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích zaznamenává do jiného informačního systému, může tyto údaje přenášet do centrální evidence dotací obdobným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 1.
§ 4
Lhůty
Poskytovatel je povinen zaznamenávat nebo přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově poskytnuté prostředky poskytnuty. Údaje za čtvrté čtvrtletí včetně provedených změn musí být zaznamenány, případně přeneseny do centrální evidence dotací do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem2) za příslušný kalendářní rok.
§ 5
Přechodné ustanovení
Poskytovatel, který zaznamenává nebo přenáší poprvé údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích, je povinen zaznamenat nebo přenést tyto údaje do centrální evidence dotací za rok 2008 nejpozději do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí se zrušuje.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
 
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2007 Sb.
Údaje o příjemcích dotací, návratných finančních výpomocí a dalších obdobných transferů poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu
 
Název položky
P/N1)
Identifikátor2)
Identifikační číslo4a)
P4)
AA0017
Rodné číslo občana
P
AA0001
Rodné číslo cizince6)
P
AA0009
Kód státu podle státní příslušnosti příjemce
P3)
AA0033
Kód právní formy subjektu
P
AA0019
Název právnické osoby
P
AA0020
Příjmení
P
AA0075
Jméno
P
AA0074
Titul před jménem
N
AA0010
Titul zájmenem
N
AA0011
 
 Nahoru