Input:

286/1948 Sb., Zákon o národní bezpečnosti, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 286/1948 Sb., Zákon o národní bezpečnosti, platné do 31.7.1965
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o národní bezpečnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Orgány národní bezpečnosti a jejich úkoly.
§ 1.
(1)  Chránit lidově demokratické zřízení, střežit státní hranice, zajistit bezpečnost osob a majetku a udržovat veřejný pořádek náleží ministerstvu vnitra a národním výborům.
(2)  Při plnění úkolů národní bezpečnosti (odstavec 1) je výkonným orgánem ministerstva vnitra a krajských a okresních (ústředních) národních výborů Sbor národní bezpečnosti (SNB) - dále jen „Sbor”.
Sbor a jeho organisace.
§ 2.
(1)  Sbor je jednotný a vojensky organisovaný.
(2)  Příslušníci Sboru jsou služebně podřízeni svým velitelům a v poslední stolici ministru vnitra.
(3)  Ve Sboru se pečuje o politickou a osvětovou výchovu.
(4)  Podrobné organisační a služební předpisy pro Sbor vydá ministerstvo vnitra.
Přijímání a propouštění ve Sboru.
§ 3.
(1)  Sbor se doplňuje přijímáním dobrovolně se hlásících uchazečů; za příslušníka Sboru může být přijat, kdo
a)  je československým občanem, je státně spolehlivý, je oddaný lidově demokratickému zřízení a mravně bezúhonný,
b)  překročil 18. rok věku,
c)  je duševně a tělesně způsobilý, a
d)  má vojenský výcvik, konav službu vojenskou se zbraní nejméně po tu dobu, kterou stanoví branný zákon pro pravidelnou presenční službu.
(2)  Podmínka uvedená v odstavci 1, písm. d) se netýká žen. Ministerstvo vnitra může od této podmínky upustiti u mužů, kteří podle konečného rozhodnutí odvodní komise nebyli odvedeni k vojenské službě.
(3)  Ministr vnitra může v dohodě s ministrem národní obrany doplnit Sbor vojenskými osobami v činné službě.
(4)  Ministr národní obrany v dohodě s ministrem vnitra může se souhlasem vlády přiděliti Sboru vojenské osoby v činné službě; tyto vojenské osoby mají po dobu svého přidělení obdobná práva a povinnosti jako příslušníci Sboru (§§ 9 a 10).
§ 4.
Důstojnictvo Sboru se doplňuje ze zvlášť spolehlivých a lidově demokratickému zřízení oddaných československých občanů, kteří vyhovují ostatním podmínkám § 3, odst. 1 a 2 a kteří prokázali schopnosti k zastávání velitelské funkce ve Sboru.
§ 5.
(1)  Příslušník Sboru se propustí,
a)  uznal-li soud v trestním řízení na ztrátu hodnosti;
b)  bylo-li vysloveno jeho propuštění v řízení kárném;
c)  ukáže-li se dodatečně, že nevyhovuje podmínkám stanoveným v § 3, odst. 1, písm. a);
d)  bude-li vyhověno jeho žádosti za propuštění.
(2)  Z dosavadního veřejného pensijního zaopatření příslušníka Sboru, který byl propuštěn, nevznikají veřejnému zaměstnavateli jiné závazky a propuštěnému příslušníku Sboru jiná práva, než jak určují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, týkající se přestupů z národního pojištění do veřejného pensijního zaopatření a naopak, s rozdílem, že se za den přestupu do národního pojištění považuje již den rozvázání služebního poměru propuštěného příslušníka Sboru.
§ 6.
Podrobnější předpisy k ustanovením §§ 3 až 5, jakož i předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru, vydá